На захтев већег броја заинтересованих за решавање стамбеног питања прихватањем доделе неуређених станова објављујемо списак

са подацима о структури, величини, адреси и времену разгледања за све понуђене станове.

На сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) у рубрици  СТАНДАРД, па подрубрика стамбено збрињавање, кликом на

обавештења пронаћи ћете преглед неуређених станова (у табели).

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5. новембра 2020.године, размотрио захтеве достављене у октобру 2020. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Управа за традицију, стандард и ветеране

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о донетој Одлуци о расподели расположивих неуређених станова

у закуп на неодређено време

 

На основу члана 24., а у вези са чланом 17. став 4. Закона о Влади РС („Службени гласник РС“, број 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 I 30/18- др. закон) и члана 22. став 6., а у вези члана 14. став. 5. Правилника о решавању стамбених потреба у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 32/2'19 и 32/2020), министар одбране је донео Одлуку о расподели расположивих неуређених станова у закуп на неодређено време (у даљем тексту: Одлука).

 

Расподела станова из Одлуке ће се извршити у поступку јавног оглашавања, а према тексту Јавног огласа који је у прилогу Одлуке.

 

Одлука је достављена организационим јединицама МО и ВС и ветеранским и традиционалним удружењима и објављена на сајту Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе. Јавни оглас, без Прегледа неуређених станова са распоредом термина показивања заинтересованим лицима (Прилог број 1) ће бити објављен на сајту Министарства одбране, у магазину „Одбрана“ најкасније до 01.11.2020. године.

Ових дана поново се подигла бура око могућности да се оствари право на повећање војних пензија за 4,21 одсто. Близу 200 корисника војне пензије поднело је тужбу, захтевајући да се исплати тај закинути део пензије, а позивајући се на дискриминацију у односу на цивилне пензионере. Наводимо неке од чињеница које могу да допринесу остваривању тог права.

 

Затечени корисници војних пензија у 2007.години стекли су право на друго редовно усклађивање, по члану 261.Закона о Војсци Југославије од 4,21%, са 1. септембром 2007. године, када је донета Одлука министра одбране инт. бр.3614-6 од 31. августа 2007.године, о повећању новчане вредности бода за плате професионаолних војних лица, на 9,40 динара, сходно Уредби о платама.

 

Ступањем на снагу Закона о Војсци Србије 1. јануара 2008.године, одредбом члана 190. прописано је: Војни осигураници који су до дана ступања на снагу овог Закона остварили права из ПИО, настављају да користе та права по Закону по којем су их остварили !

 

То право којим је остварено друго редовно законско усклађивање у 2007. години требало је да буде реализовано почев од  1. јануара 2008.године.

 

Одлуком Уставног суда Р.Србије Уж.8405/2013 од 4. децембра 2013. године (Никола Кнежевић из Београда против Управног суда) јасно је прецизирано:...да су војне пензије у 2008. години морале бити усклађене на исти начин, под истим условима и у истој висини, као и пензије корисника у осигурању запослених...). Према Закону о Уставном суду, све одлуке Уставног суда су извршне и обавезујуће.

 

То право је војним пензионерима ускраћено Закључком Владе Р.Србије 05.бр.181-11689/2015 од 30.октобра 2015.године, који је од стране Уставног суда Р. Србије ИУо бр. 317/15 од 1. децембра 2016.године оцењен да нема карактер општег правног акта (већ је акт техничког спроводљивог карактера).

Војни осигураници у месту где нема војноздравствене установе (амбуланта или ВМЦ) могу да користе комплетну примарну цивилну заштиту, а самим тим и вакцинацију против грипа.

Из добро обавештених извора сазнали смо да је у току набавка вакцина против грипа. Предност приликом вакцинације имаће осигураници старији од 65 година.

Очекује се да вакцинација отпочне за двадесетак дана.

Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је данас електронским путем поруку министру одбране Александру Вулину следеће садржине:

И ове године, као и ранијих, војно здравство није благовремено реаговало када је реч о вакцинацији војних осигураника против грипа. Наиме, цивилно здравство је 1. октобра отпочело да вакцинише становништво. Ове године, због претње вируса ковид - 19, настоји се да се што пре обави вакцинација, како се грип не би удружио са вирусом.

Удружење војних пензионера Србије је неколико пута покушало да дође до информације када ће отпочети вакцинација у војноздравственим установама, али нисмо могли да остваримо телефонски контакт са надлежнима у Управи за војно здравство. До удружења није доспела ни информација када ће бити вакцинисани војни осигураници који су у примарној здравственој заштити ослоњени на цивилне здравствене установе.

Молимо Вас, господине министре, да интервенишете како би се што пре кренуло са вакцинацијом војних осигураника против грипа.

 

На сајту надлежне институције која се бави купопродајом станова за снаге безбедности под повољнијим условима налази се текст о томе како се исплаћују станови. Тај текст објављујемо у целости.

Купопродајну цену је могуће исплатити сопственим средствима или средствима обезбеђеним из кредита банке.

Купопродајна цена се исплаћује на следећи начин:

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 1. октобра 2020. године, размотрио захтеве достављене у периоду од 1. септембра до 30. септембра 2020. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

Од сутрашњег дана (1.10.2020) почиње пријављивање интересената за куповину станова под повољнијим условима за припаднике снага безбедности. Сви они који имају потврде стамбенog органа који су поднЕли захтев до 9.6. 2020. године, могу се пријавити за даљи поступак купопродаје електронским путем на сајту www.ssb-srbija.rs. Према следећим роковима:

  • За Београд од 1.10.2020. у 12 часова до 3.10.2020. у 12 часова.
  • За Нови Сад од 6.10.2020. у 12 часова до 8.10.2020 у 12 часова.
  • За Врање од 12.10.2020. у 12 часова до 14.10.2020. у 12 часова.
  • За Крагујевац од 15.10.2020. часова до 17.10.2020. у 12 часова.
  • За Сремску Митровицу од 19.10.2020. у 12 часова до 21.10.2020. у 12 часова.
  • За Краљево 23.10.2020. у 12 часова до 25.10.2020. у 12 часова.

 Веома је важно пријавити се на време, како би били уврштени у списак оних којима се продаје стан.