О НЕИЗМИРЕНИМ ОБАВЕЗАМА

Према Програму о преузимању послова обезбећивања и спровођења права из пензијског и инвалидског осигурања фонда за социјално осигурање војних осигураника од стране републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, настале, доспеле а неизмирене обавезе по војним прописима до ступања на снагу Закона не могу се намиривати  средстава Републичког фонда ПИО нити из раздела Министарства одбране.

Средства неопходна за намирење доспелих а неизмирених новчаних потраживања корисника војних пензија по основу делимичног усклађивања пензија и новчаних накнада, утврђених у члану 193. Став 2. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС, бр. 116/07 и 88/09), обезбедиће се посебним законом којим се регулише јавни дуг, а у складу са фискалним правилима утврђеним законом којим се уређује буџетски систем.

Шта је УВПС предузимало да би спречило цепање система СОВО

СВИ ПОКУШАЈИ ДА СЕ ЗАУСТАВИ БЕЗАКОЊЕ

Од доношења Закона о изменама и допунама Закона о ПИО ово Удружење је покренуло низ иницијатива и активности којима је тражено да се посебним законом уреди социјално осигурање војних осигураника а интеграција Фонда СОВО у Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије одгоди. Наводимо само део иницијатива и активности  које је Удружење предузимало и на шта је указивало надлежним државним органима и институцијама:

 

1. Приликом израде нацрта Закона о Војсци Србије, Главни и Извршни одбор УВПС доставили су Министарству одбране више информација у којима су истицани проблеми, ставови и предлози у вези израде и доношења Закона о Војсци Србије у делу који се односи на пензијско и инвалидско осигурање. Поред информација, на нацрт Закона о Војсци Србије, радном тиму за израду закона и министру одбране, достављени су предлози у виду амандмана који се односе на пензијско и инвалидско осигурање;

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

После достављања Предлога закона  о изменама и допуни Закона о ПИО Влади Републике Србије и свим ресорним министрима, што су сви одреда игнорисали,  Удружење  војних пензионера Србије, поступајући по петицији 31.161 војних осигураника, 12. децембра  2011. године,  припремило је Предлог закона о изменама и допуни Закона о ПИО,  и доставило га народном посланику Константину Арсеновићу. Удружење  је од свог члана, председника Општинске организације УВП Нови Београд и народног посланика, потписника петиције, затражило да, на основу члана 107. Пословника Народне скупштине, наведени предлог закона поднесе Народној скупштини на разматрање по хитном поступку.

Народни посланик Константин Арсеновић, поступајући по захтеву Удружења ВПС, поднео је Народној скупштини предлог закона о изменама и допуни Закона о ПИО на надлежни поступак. Предложио је да се предлог закона разматра по хитном поступку и детаљно  образложио разлоге због којих  је потребно усвојити такав закон.

Директор Сектора за односе са јавношћу

Фонда ПИО за „Војни ветеран“:

ШТА ОЧЕКУЈЕ  ВОЈНЕ ПЕНЗИОНЕРЕ

 

Од 1. јануара 2012. године Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање преузима послове обезбеђивања и спровођења пензијског и инвалидског осигурања, као и послове финансијског пословања, односно исплате права, који су били у надлежности Фонда за социјално осигурање војних осигураника. То практично значи да ће војни осигураници, професионална војна лица, остваривати сва права предвиђена одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, дакле старосну, инвалидску, породичну пензију, право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, телесно оштећење, трошкове сахране. Изузетак ће бити само административна пензија, коју ће професионална војна лица моћи да остварују до краја 2014. године.

Из Министарства одбране

ОКО 3000 КВП БЕЗ ИКАКВОГ СТАНА

Према најновијим подацима, које је УВПС добило од Одељења за стамбене послове Министарства одбране, 24. новембра 2011. године, укупно је 6.568 корисника војне пензије са нерешеним стамбеним питањем. Од тог броја, без икаквог стана је 2.649 војних пензионера ( 2 генерала, 1.316 официра и 1.331 подофицир) и 3.919 војних пензионера који користе неодговарајући стан (69 генерала, 2.772 официра и 1.078 подофицира).

Осим тога, без стана је још 421 корисник војне пензије који су на стамбеном обезбеђењу код Фонда СОВО. Од тог броја,  66 стамбених интересената без стана су на ранг листи и имају  закључком утврђено  право на решавање стамбеног питања, а за 355 стамбених интересената тражена је допуна документације ради утврђивања права на стан. З.В.

Копија Петиције достављена и председнику  Тадићу

ЗАУСТАВИТИ  КРШЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА

Удружење војних пензионера Србије, 19. децембра ове године,  доставило је председнику Републике Србије  Борису Тадићу копију Петиције коју је Влади и Народној скупштини Републике Србије поднело 31.161 војних осигураника, којом се тражи доношење Закона о социјалном осигурању војних осигураника и одлагање примене одредаба Закона о изменама и допунама Закона о ПИО које се односе на војне осигуранике.  Такође, УВПС је председнику Републике  доставило копију акта овог удружења којим се тражи одлагање интеграције Фонда СОВО у Републички фонд ПИО Србије.

Поменути акти достављени су ресорним министарствима и Народној скупштини - на надлежност, а председнику Републике  "с молбом и очекивањем да се, у складу са овлашћењима и обавезама из члана 112. Устава Републике Србије и члана 11. Закона о одбрани, упозна са наведеном проблематиком и утиче  на њено сврсисходно разрешење."

 

Медијска кампања против војних пензионера

НЕПОТПУНО И ЈЕДНОСТРАНО ИНФОРМИСАЊЕ

 

Позивајући се на Закон о јавном информисању, председник Удружења војних пензионера Србије Љубомир Драгањац, 15. децембра ове године, упутио је Одговор Радио-телевизији Србије  због непотпуног и  једностраног обавештавања јавности о положају и статусу војних пензионера. Реч је о прилогу у „Дневнику“ од 9. децембра који показује  да  министар одбране Драган Шутановац ни  овога пута није нимало благонаклон према пензионисаним припадницима Војске и Министарства одбране, а РТС је поново објавила прилог о  војним пензионерима  а није ни покушала да чује и другу страну. Одговор објављујемо у целини:

„Сходно Закону о јавном информисању, молимо да објавите  овај одговор Удружења војних пензионера Србије због  непотпуности  информација које је Радио-телевизија Србије изнела о војним пензионерима у емисији „Дневник“, у оквиру изјаве министра одбране Драгана Шутановца, 9. децембра 2011. године. У том прилогу је изнето  више непотпуних информација које могу да наведу на погрешан закључак  о положају и статусу  војних пензионера чији је легитимни представник ово удружење.