Молба   министру  за издавање  потврда  ради ослобађања  пореза на оружје

УКИНУТИ НАМЕТ НА ВИЛАЈЕТ

Крајем јуна Удружење војних пензионера Србије упутило је допис  министру одбране у вези са издавањем  потврда  за ослобађање пореза на регистровано оружје.

 

На почетку дописа Удружење је подсетило министра одбране  да је „Одредбом члана 25. став 1. тачка 4. Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара прописано да се не плаћа порез на регистровано оружје које је обвезник добио као награду или приликом одласка у пензију од Војске Југославије или Министарства унутрашњих послова, а највише на једно од добијених регистрованих оружја за које је прописана најнижа висина пореза“.

По основу те одредбе, како се истиче у допису, „сви пензионисани припадници МУП-а су ослобођени пореза на регистровано оружје. Од војних пензионера, пореза на регистровано оружје ослобођен је само релативно мали број оних који су пиштоље (револвере) добили као награду или поклон при одласку  у пензију. Пореза нису ослобођени војни пензионери који регистровано оружје нису стекли ни као награду, ни као поклон већ под следећим специфичним околностима.

Поступајући по одлуци савезног секретара за народну одбрану, (пов. бр. 2325 од 16.8.1990. године)  мотивисаној жељом да се помогне „Црвеној застави“, активна војна лица (официри и подофицири) тадашње ЈНА су купили пиштоље (револвере) произведене у „Црвеној застави“, Крагујевац. Куповина је извршена преко надлежних војних органа под условима набавке за потребе војске, а уз обавезу да купљене пиштоље (револвере) користе као службене до пензионисања, за шта су добили и одговарајућу војну дозволу.

До пензионисања овим пиштољима (револверима) нису могли слободно располагати (продавати их, поклањати и слично).

Тако прибављене пиштоље (револвере) активна војна лица су задржала после пензионисања као своје власништво, и уредно их регистровала, тј. војну дозволу за њихово поседовање заменила цивилном. Другим речима, они су те пиштоље добили од војске тек приликом одласка  у пензију. Околност да су их при томе још и отплатили је сматрамо разлогом више за ослобађање од пореза на регистровано оружје.

Полазећи од напред изнетог, мишљења смо да су екстензивним тумачењем цитиране одредбе и власници регистрованог оружја прибављеног на описани начин, сада пензионисани официри и подофицири, ослобођени пореза. Ово с  тога што су то оружје набавили у служби, користили до пензионисања као службено, а тек након пензионисања стекли право да њиме располажу као власници, без икаквих ограничења у складу са законом.

Без обзира на номинални износ, који се сваке године повећава, плаћање овог пореза значајно оптерећује војне пензионере: на порез одлази око 8% просечне пензије, односно око 10% просечне пензије подофицира.

Предметно регистровано оружје има за војне пензионере  велику (и само) афекциону вредност, као једина преостала веза са војском у којој су провели читав радни век, а пореским обавезама за које су уверени да су неправичне и незаконите већина не може да удовољи, што је генератор негативних политичких тензија међу овом популацијом.

Све до половине 2004. године војне јединице – установе су својим пензионисаним припадницима издавале потврде да је пиштољ (револвер), набављен по цитираном наређењу, коришћен као службени и приликом пензионисања дат на трајно коришћење. На основу таквих потврда порески органи су имаоце тог  оружја ослобађали од плаћања пореза.

У периоду од 2004. до почетка 2007. године наведене потврде нису издаване, пошто је то забрањено актом Техничке управе Генералштаба пов. бр. 460-8 од 19.07.2004. године, а наша обраћања Министарству одбране и Генералштабу нису уважена.

Од почетка 2007. године поједине јединице – установе су такве потврде, ипак, издавале својим припадницима приликом пензионисања, што је резултирало негативним тензијама међу члановима УВПС због неједнаког третмана власника тако прибављеног оружја.

На основу свега напред наведеног, поново предлажемо да уредите да војне јединице – установе издају пензионисаним војним лицима, која за то испуњавају услове, потврде аналогне приложеној фотокопији, коју су као валидну прихватили органи.

Потврда би се издавала на основу захтева имаоца пиштоља, документованог  његовом изјавом о чињеницама наведеним у  потврди. Таква изјава би искључила било какву одговорност издаваоца потврде.

Уколико ову нашу иницијативу прихватите спремни смо детаље поступка издавања и садржаја потврде усагласити са надлежним органом министарства, односно Војске, као и преузети послове око прикупљања захтева и уручивања потврда.

Будући да је у току достављање решења о разрезивању наведеног пореза за 2011. годину, а да уз жалбе на та решења треба приложити и наведене потврде, молимо за што хитнију Вашу одлуку“,  истиче на крају дописа председник УВПС Љубомир Драгањац.

Види: Друго обраћање министру