Баук камата кружи над станарима војних објеката

УВПС ТРАЖИ  ОТПИС  КАМАТЕ

Удружење војних пензионера Србије крајем јуна ове године упутило је допис Министарству одбране Републике Србије са предлогом  да војне пензионере који станују у војним објектима и дугују ВУ „Дедиње“  ослободи плаћања камате на главни дуг.

 

У прилогу овог дописа Удружење је Министарству одбране  проследило  молбу Благоја Караџића, члана УВПС,  којом тражи да буде ослобођен плаћања камате на главни дуг на име цене смештаја у војном објекту „Галеб“ у Београду исказан у изјави – сагласности за стављање административне забране од 1. 4. 2011. године.

У допису су наведени разлози за ослобађање од обавезе плаћања камате:

„Сматрамо да молбу треба уважити и именованог ослободити обавезе плаћања предметне камате, а из следећих разлога:

-Главни дуг, чије плаћање подносилац молбе прихвата у целости, обрачунат је у знатно већем износу од припадајућег – по цени хотелског смештаја, а не у износу стварних трошкова како је то прописано (Решењем МО инт. бр. 712-8 од 13. јуна 2007. године).

-Камата на главни дуг је обрачуната од доспећа сваке поједине рате, а законом је прописано да камата на закупнину припада само од дана подношења тужбе.

-Изјава о прихватању исплате износа од 1.968.703,00 динара на име главног дуга и камате дата је под претњом принудног исељења из просторије коју дужник користи и, као таква, није валидна, већ може са успехом бити оспорена у парничном поступку.

-Исплатом дуга исказаног у предметној изјави у месечним ратама од по 10.998,34 динара, озбиљно се угрожава егзистенција подносиоца молбе и његове породице, јер ангажује скоро трећину његове пензије, која износи 34.250 динара.

-Отпис камате који се тражи није преседан – у сличним случајевима Влада је већ отписивала камате уколико се исплати главни дуг (неуплаћивани доприноси, дугови за комуналне услуге и слично).

На основу свега напред изнетог, предлажемо и очекујемо да Министарство одбране – ВУ „Дедиње“ са подносиоцем молбе, као и са осталих 284 војна пензионера без стана, који су потписали идентичне изјаве, закључи нова вансудска поравнања само на износе главног дуга, без камате.“