Из Управе за традицију, стандард и ветеране добили смо обавештење о могућностима доделе становау закуп на неодређено време са пресеком од 18. априла 2023. године следеће садрине:

Сагласно одредби члана 36. Правилника о решавању стамбених потреба у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист", бр. 32/19, 32/20, 32/21 и 51/21, у даљем тексту Правилник), Управа за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе, до 09.03.2023. године, доставила je Управи за традицију, стандард и ветеране, пријаве и преглед за расподелу 16 станова у закуп на неодређено време у гарнизонима, односно местима, наведеним у Прегледу пријављених станова за расподелу (Прилог).

Право на доделу станова имају лица која остварују право на доделу стана у закуп, сагласно одредбама члана 2. Правилника.

У смислу члана 18. Правилника, лицу из члана 2. може се дати у закуп и стан мањи од стана који му припада no одредбама члана 17. овог правилника, ако о томе да писану изјаву.

У смислу члана 19. Правилника, лицу из члана 2. став 2. и 3. даје се стан у закуп у било којем месту на територији Републике Србије ако о томе да писану изјаву.

Сходно наведеном, лица која желе прихватити доделу структурно мањег стана, морају дати писану изјаву, оверену у јединици - установи у којој су на служби, a пензионисана лица код јавног бележника или суда на територији општине где није именован јавни бележник, да се одричу доделе структурно припадајућег стана и прихватају доделу понуђеног односно структурно мањег стана, као коначно решење свог стамбеног питања. У датој изјави лица треба да се децидно изјасне само за једну структуру од понуђених станова. Уколико се изјасне за више станова различите структуре у обзир ће се узети само структура стана која je прва наведена.

Заинтересована лица треба да доставе оверене изјаве Управи за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе МО, ул. Немањина бр. 15 Београд, да се одричу доделе структурно припадајућег стана и прихватају доделу понуђеног односно структурно мањег стана, као коначног решења свог стамбеног питања, најкасније до 18.04.2023. године, који je одређен као дан пресека стања за доношење Одлуке о расподели станова.

По достављању изјава од стране заинтересованих лица, извршиће се евидентирање лица и обрада података на основу којих ће се према укупном збиру бодова извршити рангирање кандидата, a станови ће бити додељени лицима који за одређени гарнизон или место у коме конкуришу за стан, буду рангирани на одговарајућем месту коначне ранг листе у складу са Одлуком.

Напомињемо да су стамбени интересенти у обавези да доставе (уколико претходно нису доставили) доказе надлежног органа који се односе на њихов стамбени статус (право на поврат станова у отцепљеним републикама, признавање болести no налазу Више војнолекарске комисије и пребивалиште за носиоца права и чланове његовог породичног домаћинства на истој адреси, пореско задужење за стан-кућу за носиоца права и чланове његовог породичног домаћинства), јер ће се у супротном њихови захтеви за решавање стамбеног питања сматрати непотпуним и неће бити разматрани.

 

Станови које надлежна организациона јединица Министарства надлежна за инфраструктуру пријави након израде Обавештење о могућности доделе станова у закуп на неодређено време са пресеком стања на дан 18.04.2023. године, биће обухваћени наредном Одлуком о расподели станова. Сходно Упутству о вођењу евиденције, сачињавању листа реда првенства, као и другим пословима у вези са решавањем стамбених потреба у Министарству одбране („Службени војни лист", број 11/2020), Предлог и Нацрт Одлуке, Управа за традицију, стандард и ветеране доставиће на потпис најкасније до 09.05.2023. године.

У Прегледу пријављених станова за расподелу се наводи да у Књажевцу (гарнизон Зајечар) на располагању за поделу је један једнособан стан, у Крагујевцу  (гарнизон Крагујевац) нуди се један једнособан стан. У Крушевцу (гарнизон Крушевац) биће расподељен један једнособни и један једноипособни. У Неготину (гарнизон Зајечар) за поделу је један двособан стан.  У Нишу (гарнизон Ниш) на располагању су једна гарсоњера, два јенособна и један двособан стан. У Ужицу (гарнизон Краљево) биће подељено пет једнособних, један двособан, један трособан стан.