На сајту надлежне институције која се бави купопродајом станова за снаге безбедности под повољнијим условима налази се текст о томе како се исплаћују станови. Тај текст објављујемо у целости.

Купопродајну цену је могуће исплатити сопственим средствима или средствима обезбеђеним из кредита банке.

Купопродајна цена се исплаћује на следећи начин:

– Први део купопродајне цене – у висини од 10% од укупне купопродајне цене, у року од 7 (седам) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником,

– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује уз сопствених средстава купца, односно,

– Остатак купопродајне цене, након закључења главног уговора – уговора о купопродаји, најкасније у року од 120 (стотинудвадесет) дана од дана закључења предуговора пред надлежним јавним бележником, уколико се исплаћује из средстава одобреног стамбеног кредита.