У ,,Службеном војном листу" број 32 од 12. децембра 2019. године објављен је текст Правилника о решавању стамбених потреба у Министарству одбране и Војсци Србије. С обзиром на интересовање наших чланова и чињеницу да многи нису решили свој стамбени проблем, текст Правилника доносимо у целости.

 

 ********************

 

На основу члана 111а Закона о одбрани („Службени гласник РС", бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др. закон, 104/09 - др. закон, 10/15 и 36/18), министар одбране, уз сагласност Владе, доноси

ПРАВИЛНИК О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ

И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

 

 1. УВОДНА ОДРЕДБА
 2. Члан 1.

Овим правилником уређују се начин и критеријуми за давање станова у закуп на неодређено време за ре-шавање стамбених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије.

 1. НАЧИН И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВА У ЗАКУП

Члан 2.

Запосленима у Министарству одбране и Војсци Србије, у смислу овог правилника, сматрају се: официри, подофицири и цивилна лица на служби у Војсци Србије (војни службеници и војни намештеници), као и држав-ни службеници и намештеници у Министарству одбране, који су у радном односу на неодређено време и офи-цири и подофицири који су актом надлежног старешине распоређени у друге државне органе и организације.

Одредбе овог правилника примењују се и на запослене у Министарству одбране и Војсци Србије којима је престао радни однос по основу остваривања права на пензију, ако до престанка радног односа нису решили стамбену потребу по основу рада и ако немају поднет захтев за решавање стамбене потребе код другог др-жавног органа и организације.

Чланови породичног домаћинства погинулог или умрлог лица из ст. 1. и 2. овог члана задржавају право на решавање стамбене потребе по одредбама овог правилника.

Овај правилник се не примењује на лица примљена по уговору односно на одређено време, као и на цивилна лица запослена у установама Министарства одбране које послују по принципу стицања и расподеле добити.

Члан 3.

Сматра се да лице из члана 2. овог правилника има решену стамбену потребу на територији Републике Србије, као и на територији бивших република СФРЈ:

 • ако он, брачни друг или дете, који су били наведени у решењу о додели стана или уговору о коришћењу стана имају у својини или су отуђили стан стечен по основу радног односа, који је одговарајући за ње-гово породично домаћинство по одредбама овог правилника;
 • ако он, брачни друг или дете, који су били наведени у решењу о додели стана или уговору о коришћењу стана имају на коришћење стан стечен по основу радног односа, који је одговарајући за његово породич-но домаћинство по одредбама овог правилника;
 • ако он, брачни друг или дете, имају у својини, користе или су отуђили стан (стамбену зграду) стечен по основу радног односа, коришћењем стамбеног кредита за решавање стамбене потребе или ако је своју стамбену потребу решио доделом зајма, на начин и под условима прописаним овим правилником.

Члан 4.

Расподела расположивих станова зависно од броја изграђених односно прибављених станова према кате-горијама лица на посебним листама реда првенства по местима и гарнизонима на основу предлога старешине организационе јединице Министарства одбране надлежне за стамбене послове, врши се у складу са посебним актом министра одбране.

Листе реда првенства променљиве су и усклађују се са променама битним за утврђивање реда првенства насталим до доношења посебног акта министра одбране о расподели расположивих станова. Број бодова на листи реда првенства утврђује се са датумом пресека стања који је одређен одлуком о расподели расположи-вих станова.

Члан 5.

Вођење евиденције, сачињавање листа реда првенства, као и други послови у вези са решавањем стамбених потреба у Министарству одбране, врше се у складу са упутством министра одбране, а на предлог организаци-оне јединице Министарства одбране надлежне за стамбене послове.

Критеријуми за утврђивање реда првенства

Члан 6.

За утврђивање реда првенства одређују се следећи критеријуми:

 • време чекања на решавање стамбене потребе;
 • дужина укупног пензијског стажа;
 • значај радног места;
 • стамбена угроженост;
 • број чланова породичног домаћинства;
 • вршење службе за лица којима је признат стаж у двоструком трајању;
 • здравствено стање.

Конкретизација критеријума из става 1. овог члана, односно одређивање степена њиховог утицаја на редослед у решавању стамбених потреба врши се утврђивањем броја бодова по сваком од тих критеријума, како је прописа-но одредбама овог правилника.

Члан 7.

Време чекања на решавање стамбене потребе утврђује се од дана заснивања радног односа у Министарству одбране и Војсци Србије или од дана када је подносилац захтева стекао право на стан по структури већи од ста-на који користи као неодговарајући, и то:

 • за сваку годину без стана - седам бодова;
 • за сваку годину у службеном стану, у стану у закуп на одређено време, у стану у закуп на неодређено вре-ме, у стану у својини који је стечен по основу радног односа, као и у стану (стамбеној згради) који је сте-чен по било којем правном основу - пет бодова.

Лицем без стана сматра се лице које је подстанар, које станује код својих родитеља или родитеља супру-жника, код сродника, осим код лица из члана 11. став 2. овог правилника, лице које користи смештај у војном објекту или војном хотелу, које користи стан за привремени смештај на одређено време по посебним одлука-ма министра одбране или које користи стан за службене потребе у војном комплексу који се по урбанистич-ко-грађевинској документацији не сматра станом, које користи заједничке просторије, слободне пословне просторе, погодне просторије за становање и грађевинске просторе у стамбеним зградама адаптираним у про-сторије за становање, а које немају прописану урбанистичко-грађевинску документацију и не сматрају се ста-ном, а нема стан (стамбену зграду) у закупу или у својини по било којем правном основу.

Подносилац захтева који бесправно користи стан или заједничку просторију, слободан пословни простор, просторију погодну за становање и грађевински простор у стамбеној згради адаптиран у просторије за стано-вање, не остварује бодове из става 1. овог члана, и то од дана од када организациона јединица Министарства одбране надлежна за инфраструктуру утврди бесправно коришћење.

Члан 8.

Дужина укупног пензијског стажа вреднује се до 225 бодова.

Дужина укупног пензијског стажа утврђује се на основу уверења надлежног старешине јединице односно установе Министарства одбране и Војске Србије у којој је лице на служби, a за пензионисана лица решењем надлежног органа Фонда за пензијско и инвалидско осигурања. За сваку навршену годину пензијског стажа утврђује се по пет бодова.

Члан 9.

Значај радног места вреднује се до 220 бодова.

Значај радног места утврђује се на основу акта о постављењу, односно распоређивању лица из члана 2. овог правилника у складу са прописима, и то:

 • за официре и подофицире према положајној групи из формације или систематизације која је одговарајућа формацији на којој су постављени;
 • за војне службенике и војне намештенике и државне службенике и намештенике запослене у Мини-старству одбране према групи радних места - платној групи на којој су лица решењем распоређена.

Према значају радног места, утврђује се следећи број бодова:

1) за официре и подофицире према положајној групи:

I положајна група................................... 200 бодова

II положајна група .................................  195 бодова

 • положајна група................................. 190 бодова
 • положајна група................................. 185 бодова

V положајна група .................................  180 бодова

VI положајна група................................ 175 бодова

VII положајна група ..............................  170 бодова

VIII положајна група ............................  165 бодова

IX положајна група................................ 160 бодова

X положајна група .................................  155 бодова

XI положајна група................................ 150 бодова

XII положајна група ..............................  145 бодова

 • положајна група ............................ 140 бодова
 • положајна група............................. 135 бодова

XV  положајна група .............................  130 бодова

XVI положајна група............................. 125 бодова

XVII положајна група........................... 120 бодова

XVIII положајна група .........................  115 бодова

XIX положајна група............................. 110 бодова

XX  положајна група .............................  105 бодова

XXI положајна група............................. 100 бодова.

За лица која су пензионисана у XXII и XXIII положајној групи у складу са ранијим прописима, утврђује се 100 бодова.

За лица која су удаљена са дужности утврђују се бодови према последњој положајној групи на којој су били постављени пре удаљења са дужности.

Професионалном војном лицу са звањем пилота, које испуњава програм летачке обуке, а на основу потврде команданта Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, поред утврђеног броја бодова по основу положајне групе утврђује се додатних 20 бодова.

2) за војне службенике и војне намештенике на служби у Војсци Србије према групи радних места (ГРМ), а
за државне службенике и намештенике у Министарству одбране према звању и врсти радних места (ВРМ):

РАНГ

Војни службеници

Војни намештеници

Државни службеници

Намештеници

Број бодова

групе радних места

звање

врста радних места

1.

1. ГРМ

 

виши саветник

 

170

2.

2. ГРМ

 

самостални саветник

1. ВРМ

160

3.

3. ГРМ

 

саветник

2. ВРМ

150

4.

4. ГРМ

 

млађи саветник

 

140

5.

5. ГРМ

 

сарадник

 

130

6.

6. ГРМ

 

млађи сарадник

3. ВРМ

120

7.

7. ГРМ

 

референт

 

110

8.

8. ГРМ

 

млађи референт

4. ВРМ

105

9.

 

9. ГРМ

 

 

100

10.

 

10. ГРМ

 

 

95

11.

 

11. ГРМ

 

 

90

12.

 

12. ГРМ

 

5. ВРМ

85

13.

 

13. ГРМ

 

 

80

14.

 

14. ГРМ

 

6. ВРМ

75

  

Члан 10.

За стамбену угроженост утврђује се до 180 бодова, и то:

 • за лице без стана - 180 бодова;
 • за лице које у смислу одредбе члана овог правилника нема решену стамбену потребу, а то лице или члан његовог породичног домаћинства има стан (породичну стамбену зграду) у закуп или у својини стечен ван радног односа - 170 бодова;
 • за корисника стана за службене потребе који се по урбанистичко-грађевинској документацији сматра станом - 150 бодова;
 • за корисника неодговарајућег стана по основу закупа или својине или стана који је отуђен, а стеченог по основу рада, на име разлике у структури између имајућег стана, односно стана који је отуђен и при-падајућег стана из члана став 1. овог правилника - 30 бодова за собу, односно - 15 бодова за полу-собу;
 • за лице које бесправно станује у стану или заједничкој просторији, слободном пословном простору, просторији погодној за становање и грађевинском простору у стамбеној згради адаптираном у просто-рије за становање не остварује бодове.

Стамбена угроженост доказује се:

 • уговором и другим овереним документом о праву коришћења и праву својине;
 • уговором о подстанарском односу или његовом изјавом да је подстанар;
 • изјавом да нема стан или породичну стамбену зграду;
 • пријавом пребивалишта или изузетно пријавом боравишта;
 • потврдом органа управљања стамбеном зградом коју је потписало овлашћено лице и оверило печатом;
 • уверењем управе јавних прихода да се не дужи порезом на стан или породичну стамбену зграду. Докази из става тач. 4) и 6) овог члана прибављају се у складу са одредбом члана 103. став 3. Закона о

општем управном поступку („Службени гласник РС", бр. 18/16 и 95/18), осим уколико странка изричито изја-ви да ће доказе прибавити сама.

Члан 11.

За сваког члана породичног домаћинства утврђује се по 15 бодова.

Чланом породичног домаћинства, у смислу одредаба овог правилника, сматрају се супружник и дете (ро-ђено у браку или ван брака, усвојеник или пасторак), који станују у истом стану или породичној кући, што се доказује уверењем о пребивалишту.

Изузетно од одредбе става 2. овог члана, чланом породичног домаћинства сматрају се супружник и дете (рођено у браку или ван брака, усвојеник или пасторак), који са лицем из члана 2. став 1. овог правилника не станују у истом стану или породичној кући, у случају када је то лице по потреби службе премештено у друго место службовања, а чланови његовог породичног домаћинства живе у ранијем месту службовања.

У случају смрти носиоца станарског права или члана породичног домаћинства, бодови се не могу одузи-мати по основу овог члана.

Члан 12.

По основу вршења службе за лица којима је признат стаж у двоструком трајању, за свака ефективно навр-шена три месеца утврђује се по пет бодова.

Члан 13.

По основу здравственог стања за лица из члана 2. овог правилника и чланова његовог породичног дома-ћинства, утврђује се до 40 бодова, и то за:

 • тешку трајну болест - 40 бодова по оболелом члану;
 • инвалидност (ратни војни инвалиди или мирнодопски војни инвалиди) - до 40 бодова по оболелом члану;
 • потпуни губитак радне способности односно потпуни губитак способности за професионалну војну службу (инвалидска пензија) - 30 бодова по оболелом члану;
 • телесно оштећење - до 40 бодова по оболелом члану.

По основу инвалидности за лица из члана 2. овог правилника или члана његовог породичног домаћинства припада број бодова, и то за:

 • I група - инвалиди са 100% инвалидитета којима је за редован живот потребна нега и помоћ - 40 бодова по инвалидном члану;
 • II група - инвалиди са 100% инвалидитета - 29 бодова по инвалидном члану;
 • III група - инвалиди са 90% инвалидитета - 22 бода по инвалидном члану;
 • IV група - инвалиди са 80% инвалидитета - 16 бодова по инвалидном члану;
 • V група - инвалиди са 70% инвалидитета - 12 бодова по инвалидном члану;
 • VI група - инвалиди са 60% инвалидитета - 7 бодова по инвалидном члану;
 • VII група - инвалиди са 50% инвалидитета - 5 бодова по инвалидном члану;
 • VIII група - инвалиди са 40% инвалидитета - 4 бода по инвалидном члану;
 • IX група - инвалиди са 30% инвалидитета - 3 бода по инвалидном члану;

10) X група - инвалиди са 20% инвалидитета - 2 бода по инвалидном члану.

По основу телесног оштећења за лица из члана 2. овог правилника или члана његовог породичног дома-ћинства припада број бодова, и то за:

 • телесно оштећење 100% - 40 бодова по члану;
 • телесно оштећење 90% - 22 бода по члану;
 • телесно оштећење 80% - 16 бодова по члану;
 • телесно оштећење 70% - 12 бодова по члану;
 • телесно оштећење 60% - 7 бодова по члану;
 • телесно оштећење 50% - 5 бодова по члану;
 • телесно оштећење 40% - 4 бода по члану;
 • телесно оштећење 30% - 3 бода по члану.

Здравствено стање доказује се налазом, оценом и мишљењем надлежне војнолекарске комисије, инвалид-ност решењем надлежног органа локалне самоуправе, a потпуни губитак радне способности односно потпуни губитак способности за професионалну војну службу и телесно оштећење доказује се решењем надлежног органа пензијског и инвалидског осигурања.

Листу тешких трајних болести у смислу става 1. тачка 1. овог члана решењем утврђује организациона је-диница Министарства одбране надлежна за послове војног здравства.

Уколико лице из става 1. овог члана испуњава услове за одређени број бодова по два или више основа из става 1. овог члана, остварује број бодова само по једном основу који је за њега најповољнији.

У случају смрти носиоца станарског права или члана породичног домаћинства, бодови се не могу одузи-мати по основу овог члана.

Листе реда првенства

Члан 14.

Организациона јединица Министарства одбране надлежна за стамбене послове утврђује листе реда пр-венства према категоријама лица из члана 2. овог правилника, а које садрже број бодова по сваком критерију-му и укупан збир бодова, и то листе реда првенства:

 • за генерале - адмирале и официре од I до V положајне групе;
 • за официре од VI до XVI положајне групе;
 • за подофицире;
 • за војне службенике и војне намештенике на служби у Војсци Србије и државне службенике и наме-штенике у Министарству одбране;
 • за пензионисане генерале - адмирале и официре од I до V положајне групе;
 • за пензионисане официре од VI до XVI положајне групе;
 • за пензионисане подофицире;
 • за пензионисане војне службенике и војне намештенике и државне службенике и намештенике.

За лица која своје стамбене потребе решавају враћањем имајућег стана у стамбени фонд Министарства одбране и Војске Србије утврђују се посебне листе реда првенства из става 1. овог члана.

За лица без стана, лица која имају стан у закуп на неодређено време или у власништву неодговарајуће структуре, у смислу одредбе члана 17. овог правилника утврђују се посебне листе реда првенства по катего-ријама стамбених интересената, применом критеријума по свим основама из овог правилника.

За лица без стана која своје стамбене потребе решавају доделом теже дељивог стана утврђује се једин-ствена листа реда првенства по месту и структури, применом критеријума по свим основама из овог правил-ника.

За лица без стана која своје стамбене потребе решавају доделом неуређеног стана утврђује се јединствена листа реда првенства по месту и структури, применом критеријума по свим основама из овог правилника.

Члан 15.

Листе реда првенства из члана 14. овог правилника организационој јединици Министарства одбране над-лежној за стамбене послове исказују основ потреба за стамбеним обезбеђењем у појединим гарнизонима и местима на територији Републике Србије.

На основу исказаних потреба из става 1. овог члана, организациона јединица Министарства одбране над-лежна за инфраструктуру планира и прибавља станове.

Члан 16.

О променама које утичу на решавање стамбене потребе, лице из члана 2. овог правилника писмено обаве-штава организациону јединицу Министарства одбране надлежну за стамбене послове на прописан начин у року од осам дана од дана настанка промена, с тим да их организациона јединица Министарства одбране над-лежна за стамбене послове ажурира.

Структура стана који се даје у закуп

Члан 17.

У складу са условима из члана 11. овог правилника, запосленима у Министарству одбране и Војсци Ср-бије одређује се стан следеће структуре:

 

Број чланова породичног домаћинства

ГРУПА И СТРУКТУРА СТАНА

Iгрупа

II група

III група

IV група

V група

1) самац или лице са једним чланом породичног домаћинства

једнособан

двособан

двоипособан

двоипособан

трособан

2) лице са два члана породичног домаћинства

једноипособан

двоипособан

трособан

троипособан

четворособан

3) лице са три члана породичног домаћинства

двособан

трособан

троипособан

четворособан

четворособан

4) лице са четири члана породичног домаћинства

двоипособан

троипособан

четворособан

четворособан

четворособан

5) лице са пет и више чланова породичног домаћинства

трособан

четворособан

четворособан

четворособан

четворособан

 

Прву групу чине лица распоређена на радно место односно формацијско место за које је прописана ква-лификована, полуквалификована и неквалификована стручна спрема.

Другу групу чине подофицири, војни службеници и војни намештеници на служби у Војсци Србије и државни службеници и намештеници у Министарству одбране распоређени на радно место односно формацијско место за ro­je je прописана средња и виша стручна спрема.

Трећу групу чине официри чина потпоручника закључно до чина потпуковника - капетана фрегате, војни службеници и војни намештеници на служби у Војсци Србије и државни службеници и намештеници у Ми-нистарству одбране распоређени на радно место односно формацијско место за које je прописана висока стручна спрема.

Четврту групу чине официри чина пуковника - капетана бојног брода. Пету групу чине генерали - адмирали.

Члан 18.

Лицу из члана 2. овог правилника може се дати у закуп и стан мањи од стана који му припада по одредба-ма члана 17. овог правилника, као коначно решење стамбене потребе, ако о томе да писану изјаву.

Изјаву из става 1. овог члана лице може дати за сваки посебан акт министра одбране о расподели распо-ложивих станова.

Давање станова у закуп

Члан 19.

Лицу из члана 2. став 1. овог правилника даје се стан у закуп у гарнизону односно месту службовања.

Лицу из члана 2. ст. 2. и 3. овог правилника даје се стан у закуп у било којем гарнизону односно месту на територији Републике Србије.

Изузетно, лицу из члана 2. став 1. овог правилника који je постављен на формацијско место формацијског чина бригадни генерал и виши може се дати стан у закуп у било којем гарнизону односно месту на територи-ји Републике Србије, у складу са овим правилником и према утврђеном реду првенства.

Члан 20.

Лицу из члана 2. овог правилника које има на коришћењу стан по основу закупа на неодређено време из стам-беног фонда Министарства одбране и Војске Србије и који je по структури мањи од стана који му припада по од-редбама овог правилника можe сe, на имe разлиго измeђу струкIурe стана који има и 0^10^^ стана који му при-пада, додeлити припадајући стан уколико врати тај стан у стамбeни фонд Министарства одбрада и Војсго Србиje, након додeлe одговараjућeг стана.

Лицу из члана 2. овог правилника roje има у својини по структури нeодговараjући стан, стeчeн по основу рад-ног односа, у односу на стан који му припада по одрeдбама овог правилника можe сe, на имe разлиго измeђу структурe стана који има и структурe стана који му припада, додeлити припадајући стан под условом да стан који има у својини прeнeсe у стамбeни фонд Министарства одбранe и Војсго Србиje и уколико у мeсту у коjeм сe нала-зи стан који прeноси у стамбeни фонд Министарства одбранe и Воjскe Србијe постоји потрeба за станом таквe структурe ради рeшавања стамбeнe потрeбe другог лица из члана 2. овог правилника, што сe урeђуje уговором о стицању сусвојшге на стану.

Лицу из члана 2. овог правилника roje je на тeриторији Рeпубликe Србијe и тeриторији рeпублика бившe СФРЈ имало у својини и отуђило по структури нeодговараjући стан (стамбeну зграду) у односу на стан који му припада по одрeдбама овог правилника, а стeчeн je по основу рада, можe сe додeлити стан на тeриторији Рeпубликe Србијe уко-лико прибави у својину други стан на тeриторији Рeпубликe Србијe и прeнeсe га у стамбeни фонд Министарства од-бранe и Војсго Србијe и ако у мeсту у коjeм сe налази стан који прeноси у стамбeни фонд Министарства одбраш и Воjскe Србијe постоји потрeба за станом таквe струкIурe ради рeшавања стамбeнe потрeбe другог лица из члана 2. овог правилника, што сe урeђуje уговором о стицању сусвоjинe на стану.

У стамбeни фонд Министарства одбрада и Воjскe Србиje можe сe прeнeти искључиво стан шгге структурe и приближно истe m^nome као стан који je стeчeн из радног односа.

Члан 21.

Лицу из члана 2. овог правилника, изузeв лицу из члана 20. ст. 2. и 3. овог правилника, можe сe додeлити тeжe дe-љиви стан у закуп у било коjeм гарнизону односно мeсту на тeриторији Рeпубликe Србијe, ако сe писано изјасни да-вањ^м изjавe о прихватању овог начина рeшавања стамбeнe потрeбe, под условом да има прихваћeн захтeв за додeлу стана у закуп на нeодрeђeно врeмe.

Лицу из става 1. овог члана можe сe дати у закуп и стан мањи од стана који му припада по одрeдбама члана 17. овог правилника, ако сe с тим писано сагласи за сваку одлуку о расподсли тeжe дeљивих станова.

Теже дељиви стан из става 1. овог члана је стан у којем су изведени радови инвестиционог и текућег одр-жавања према пропису којим се уређује начин коришћења, управљања и одржавања стамбених зграда, а који у две претходне расподеле није додељен стамбеним интересентима.

Расподела теже дељивих станова врши се у поступку јавног оглашавања, применом критеријума из овог пра-вилника, а по посебној одлуци министра одбране.

На поступак давања теже дељивих станова сходно се примењују одредбе чл. 27-31. овог правилника.

У случају да се теже дељиви станови не поделе у поновљеном поступку јавног оглашавања, враћају се ор-ганизационој јединици Министарства одбране надлежној за инфраструктуру ради отуђења.

Члан 22.

Лицу из члана 2. овог правилника, изузев лицу из члана 20. ст. 2. и 3. овог правилника, може се доделити у закуп неуређен стан, ако се с тим писано сагласи давањем изјаве о прихватању овог начина решавања стам-бене потребе, под условом да има прихваћен захтев за доделу стана у закуп на неодређено време.

Лицу из става 1. овог члана може се дати у закуп и стан мањи од стана који му припада по одредбама члана 17. овог правилника, ако се с тим писано сагласи.

Неуређен стан из става 1. овог члана је стан у којем нису изведени радови инвестиционог и текућег одр-жавања према пропису којим се уређује начин коришћења, управљања и одржавања стамбених зграда.

Стан из става 1. овог члана предаје се закупцу у виђеном стању без могућности на рефундацију трошкова уложених у инвестиционо и текуће уређење стана и без могућности на умањење износа закупнине по истом основу.

Лице из члана 2. овог правилника не може стећи право својине по основу уложених средстава у инвести-ционо одржавање неуређеног стана.

Расподела расположивих неуређених станова врши се у поступку јавног оглашавања, применом критери-јума из овог правилника, а по посебној одлуци министра одбране.

На поступак давања неуређених станова сходно се примењују одредбе чл. 27-31. овог правилника.

У случају да се неуређени станови не поделе у поновљеном поступку јавног оглашавања, враћају се орга-низационој јединици Министарства одбране надлежној за инфраструктуру.

 

III. НАЧИН РЕШАВАЊА СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА

Члан 23.

Поступак за решавање стамбених потреба лица која се не налазе у евиденцији стамбеног органа, покреће се подношењем Захтева за доделу стана у закуп (у даљем тексту: Захтев) на обрасцу који је одштампан уз овај пра-вилник и чини његов саставни део.

Захтев се подноси преко старешине надлежне јединице односно установе Министарства одбране и Војске Србије у којој се води прописана персонална евиденција подносиоца Захтева, која податке из Захтева сравњује са подацима из службене евиденције и ако су подаци тачни, старешина који је надлежан за решавање у управним стварима у пр-вом степену оверава их и Захтев са документима из става 4. овог члана, у року од осам дана редовним путем доста-вља организационој јединици Министарства одбране надлежној за стамбене послове.

Лица из члана 2. ст. 2. и 3. овог правилника Захтев са документима из става 4. овог члана подносе непо-средно поштом организационој јединици Министарства одбране надлежној за стамбене послове.

Уз Захтев се прила^ документа (којима се доказују наводи у Захтеву) о: подносиоцу Захтева; члановима његовог породичног домаћинства; стамбеним приликама; радном стажу; здравственом стању, као и друга до-кумента која су значајна за утврђивање бодова према прописаним критеријумима.

Лице из члана 2. овог правилника које жели да своју стамбену потребу реши на начин и под условима из члана 20. ст. 2. и 3. овог правилника у обавези је да приликом подношења Захтева организационој јединици Министарства одбране надлежној за стамбене послове достави:

 • својинскоправну документацију за стан који има односно доказ да је као власник уписан на стану (из-вод из листа непокретности који није старији од 30 дана и основ стицања својине на стану) и доказ да је плаћен порез на пренос апсолутних права на непокретност коју има;
 • уговор о откупу стана и потврду да је плаћена купопродајна цена, уколико је стан откупило из стамбе-ног фонда Министарства одбране и Војске Србије, а ванкњижни је власник;
 • изјаву оверену код надлежног јавног бележника да на стану нема уписаног или неуписаног терета.

Члан 24.

Организациона јединица Министарства одбране надлежна за стамбене послове, на основу података из Захтева и докумената из члана 23. ст. 2-5. овог правилника, врши евидентирање лица и обраду података у складу са критеријумима из члана 6. овог правилника, као и рангирање на ранг-листи, о чему се лице обаве-штава писаним или електронским путем.

На утврђени број бодова лице може поднети примедбу организационој јединици Министарства одбране надлежној за стамбене послове.

Уколико је примедба основана, организациона јединица Министарства одбране надлежна за стамбене по-слове врши одговарајућу промену бодова и о томе се писаним путем обавештава подносилац примедбе.

Уколико примедба није основана о томе се писаним путем обавештава подносилац примедбе.

Члан 25.

По захтевима за доделу стана у закуп који су неосновани, одлучује Стамбена комисија доношењем решења, против којих је дозвољена жалба.

По жалбама из става 1. овог члана, решава Виша стамбена комисија.

Уколико лице реши стамбено питање по било којем основу из радног односа у Министарству одбране и Војсци Србије, сматра се коначно стамбено решеним и његов Захтев ће организациона јединица Министар-ства одбране надлежна за стамбене послове скинути са евиденције, без доношења управног акта.

Члан 26.

Организациона јединица Министарства одбране надлежна за стамбене послове у складу са актом из члана 4. овог правилника, пре сваке доделе станова у закуп од лица која према листи реда првенства улазе у расподелу за-тражиће писану изјаву о томе да нису настале нове околности и чињенице у погледу обима права за решавање стамбене потребе, коју оверава надлежни старешина из члана 23. став 2. овог правилника, а за пензионисана лица - надлежни јавни бележник.

Уколико је дошло до промена, организациона јединица Министарства одбране надлежна за стамбене послове утврдиће бодове и а^урирати листу реда првенства и по тој листи решавати лице из става 1. овог члана.

Лице које не достави писану изјаву из става 1. овог члана односно не достави доказе о променама које утичу на решавање стамбене потребе у року од осам дана од пријема захтева, не улази у расподелу по листи реда пр-венства из члана 14. овог правилника.

Члан 27.

Доделу станова у закуп врши Стамбена комисија коју образује старешина организационе јединице Мини-старства одбране надлежне за стамбене послове.

Решење о додели стана у закуп доноси Стамбена комисија на основу ранг-листе формиране са датумом пресе-ка стања који је одређен одлуком о расподели расположивих станова из члана 4. став 2. овог правилника.

Члан 28.

Лице којем је Стамбена комисија донела решење о додели стана у закуп, може поднети жалбу у року од 15 дана од дана истицања прегледа извода из донетих решења, односно од дана пријема обавештења о извр-шеној додели стана.

Поред лица из става 1. овог члана, жалбу може поднети и друго лице са исте листе реда првенства, у року од 15 дана од дана истицања прегледа извода из донетих решења, односно од дана пријема обавештења о томе.

По жалбама лица из ст. 1. и 2. овог члана решава Виша стамбена комисија коју образује министар одбране, на предлог руководиоца организационе јединице Министарства одбране надлежне за људске ресурсе.

Члан 29.

Лицу из члана 2. овог правилника издаје се решење о додели стана у закуп, које обавезно садржи: име ли-ца коме се даје стан у закуп; имена и сродство чланова породичног домаћинства за које се даје стан у закуп и податке о стану, а за лица која решавају стамбену потребу у смислу одредбе члана 20. овог правилника и по-датке о стану који се враћа у стамбени фонд Министарства одбране и Војске Србије.

Члан 30.

На основу коначног и извршног решења из члана 27. овог правилника закључује се уговор о закупу стана на нео-дређено време, у писаној форми и обавезно садржи: уговорне стране, време и место закључења уговора, податке о стану који је предмет закупа, права и обавезе уговорних страна у коришћењу и одржавању стана, висину закупни-не и начин и рокове плаћања, услове и рокове за отказ уговора и лица која ће користити стан.

Уговор о закупу стана из става 1. овог правилника престаје: споразумним раскидом, отказом, пропашћу стана и у другим случајевима утврђеним законом.

Отказ уговора о закупу стана закуподавац може дати, у писаној форми, са отказним роком који не може бити краћи од 90 дана, и то:

 • ако закупац без сагласности закуподавца користи стан за обављање пословне делатности, издаје стан у подзакуп или дозволи коришћење стана лицима која нису предвиђена уговором;
 • ако закупац не плати закупнину за најмање три месеца узастопно или четири месеца у току године;
 • ако се наноси штета стану, заједничким просторијама, инсталацијама или уређајима у стамбеној згради;
 • ако стан користи на начин којим се корисници осталих станова ометају у мирном коришћењу стана;
 • ако закупац стана и чланови његовог породичног домаћинства не користе стан дуже од једне, а најду-же четири године, а закупац се не споразуме са закуподавцем о начину коришћења стана за то време.

Закупац стана може дати отказ уговора о закупу стана у писаној форми, најмање 30 дана пре него што на-мерава да се исели из стана, а за случај да да отказ са отказним роком краћим од 30 дана у обавези је да заку-подавцу плати закупнину и за наредни месец.

За случај смрти закупца, нови закупац на том стану одређује се под условима и на начин прописан чла-ном 34. Закона о становању („Службени гласник РС", бр. 50/92, 76/92, 84/92 - исправка, 33/93, 53/93 - др. за-кон, 67/93 - др. закон, 46/94, 4/94 - исправка, 48/94 - др. закон, 44/95 - др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 - др. закон и 99/11), а у вези са чланом 157. тачка 1. Закона о становању и одржавању зграда („Слу-жбени гласник РС", број 104/16).

Права и обавезе уговорних страна, као и друга питања од значаја за закуп која нису уређена овим правил-ником, уређују се у складу са законима којима се уређују облигациони односи и области становања и одржа-вања зграда.

Коначна решења за лица којима је додељен стан у закуп, Стамбена комисија доставља организационој је-диници Министарства одбране надлежној за инфраструктуру.

Уговор о закупу стана на неодређено време, у којем се посебно утврђује датум усељења у стан и уговор о стицању сусвојине на стану закључује се са организационом јединицом Министарства одбране надлежном за инфраструктуру, а примерак закљученог уговора доставља се Стамбеној комисији у року од осам дана.

Члан 31.

Лице које не прихвати решавање стамбене потребе по коначном решењу о додели стана у закуп, писано о томе обавештава Стамбену комисију у року од осам дана од дана пријема решења.

Лице које у року од осам дана од дана коначности решења о додели стана у закуп није обавестило Стам-бену комисију о неприхватању додељеног стана и не приступи закључењу уговора о закупу стана у року од осам дана од дана пријема позива, иако је уредно позвано или ако писано обавести организациону јединицу Министарства одбране надлежну за инфраструктуру да одбија закључење уговора о закупу стана, сматра се да је одустало од додељеног стана.

Лице из ст. 1. и 2. овог члана задржава утврђени ред првенства и број бодова.

Члан 32.

Пре сваке доделе станова у закуп организациона јединица Министарства одбране надлежна за стамбене послове у складу са актом из члана 4. овог правилника, обавестиће организациону јединицу Министарства одбране надлежну за инфраструктуру о лицима из члана 20. ст. 2. и 3. овог правилника која према листи реда првенства улазе у расподелу ради обиласка станова и утврђивања врсте и степена радова (текућег и/или инве-стиционог одржавања) које је неопходно да лице изведе у стану, чиме би се стекли услови за његово прено-шење у стамбени фонд Министарства одбране и Војске Србије.

Организациона јединица Министарства одбране надлежна за инфраструктуру у року од 30 дана од прије-ма обавештења извршиће обилазак стана и сачинити записник о извршеном обиласку стана и утврђеном чи-њеничном стању, који ће доставити Стамбеном органу и лицу у року од осам дана од дана обиласка стана.

Организациона јединица Министарства одбране надлежна за стамбене послове у складу са актом из члана 4. овог правилника, пре сваке доделе станова у закуп од лица која према листи реда првенства улазе у расподе-лу затражиће писану изјаву оверену од стране јавног бележника о томе да нису настале нове околности и чи-њенице у погледу обима права за решавање стамбене потребе и да се обавезује да у року од 45 дана од дана закључења уговора о стицању сусвојине на стану уреди стан у складу са записником надлежног органа орга-низационе јединице Министарства одбране надлежне за инфраструктуру.

Лице које не достави писану изјаву из става 3. овог члана у року од 15 дана од пријема записника из става 2. овог члана, неће се разматрати у расподели по листи реда првенства из члана 14. овог правилника.

Члан 33.

Коначна и извршна решења о додели стана лицу из члана 20. ст. 2. и 3. овог правилника Стамбена коми-сија доставља организационој јединици Министарства одбране надлежној за инфраструктуру ради спровође-ња поступка за закључење уговора о стицању сусвојине на стану.

Према подацима о становима из решења о додели стана и утврђеној површини идеалног дела стана са ли-цем које је добило стан у закуп закључује се уговор о стицању сусвојине на стану и уговор о закупу дела ста-на на неодређено време.

Вредност станова који су предмет уговора о стицању сусвојине на стану утврђује се по тржишним усло-вима, на основу тржишне вредности m стана и укупне појединачне тржишне вредности станова коју утврђује надлежна пореска управа Министарства финансија.

На основу утврђене тржишне вредности станова, организациона јединица Министарства одбране надле-жна за инфраструктуру израчунава разлику тржишне вредности станова, а затим је дели са тржишном ценом m2 стана из стамбеног фонда Министарства одбране и Војске Србије. На тај начин утврђује се и површина идеалног дела стана која остаје у стамбеном фонду Министарства одбране и Војске Србије за коју се закљу-чује уговор о закупу дела стана на неодређено време.

Ако је тржишна вредност стана из стамбеног фонда Министарства одбране и Војске Србије нижа од тр-жишне вредности стана који је у својини лица које закључује уговор о стицању сусвојине на стану са Мини-старством одбране, Министарство одбране нема обавезу да исплати односно да надокнади утврђену разлику тржишне вредности станова који су предмет уговора о стицању сусвојине на стану.

Члан 34.

Уговор о стицању сусвојине на стану закључује старешина организационе јединице Министарства одбра-не у чијем саставу је стручна служба надлежна за припрему и закључење уговора о закупу и откупу стана. Уговор о стицању сусвојине на стану обавезно садржи:

 • одредбу према којој се уговор сматра раскинутим уколико лице у року од 45 дана од дана закључења уговора Министарству одбране записнички не преда стан у својини, уређен у складу са записником из члана став 2. овог правилника и слободан од лица и ствари са доказом о измиреним комуналним и другим тро-шковима;
 • одредбу да је лице које преноси стан у стамбени фонд Министарства одбране и Војске Србије уписано у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима као власник стана без уписаних терета односно одредбу да је ванкњижни власник уколико је стан откупило из стамбеног фонда Министарства одбране и Вој-ске Србије и да је откупну или купопродајну цену исплатило у целости;
 • одредбу да су измирене пореске обавезе за стан који се преноси у стамбени фонд Министарства одбра-не и Војске Србије.

Образац Уговора о стицању сусвојине на стану одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни

део.

Члан 35.

Лица из члана 2. овог правилника која имају право закупа на неодређено време могу стећи право својине над станом откупом под условима прописаним одредбама чл. 16-26. Закона о становању („Службени гласник РС", бр. 50/92, 76/92, 84/92 - исправка, 33/93, 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 46/94, 4/94 - исправка, 48/94 - др. закон, 44/95 - др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 - др. закон и 99/11), а у вези са чланом 157. тачка 1. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС", број 104/16).

Уговор о откупу стана закључује старешина организационе једнице Министарства одбране у чијем саста-ву је стручна служба надлежна за припрему и закључивање уговора о закупу и откупу стана.

Члан 36.

Организациона јединица Министарства одбране надлежна за инфраструктуру пријаве појединачних ста-нова прибављених изградњом, куповином или по другом основу доставља за расподелу организационој једи-ници Министарства одбране надлежној за стамбене послове, најкасније три месеца пре истека рока који је уговором инвеститора и извођача или купца и продавца одређен за завршетак њихове изградње односно при-мопредаје.

Појединачне пријаве коришћених станова из стамбеног фонда Министарства одбране и Војске Србије ко-ји су враћени у тај стамбени фонд, организациона јединица Министарства одбране надлежна за инфраструк-туру доставља организационој јединици Министарства одбране надлежној за стамбене послове у року од 30 дана пре окончања поступка уређења тих станова.

Лице које враћа стан који му је додељен по исељењу из стана, а у року од 30 дана од дана усељења у но-вододељени стан, тај стан доводи у исправно стање односно у стање у којем га је примило на коришћење, а на основу акта старешине организационе јединице Министарства одбране надлежне за инфраструктуру, који у року од осам дана пријаву тог стана доставља организационој јединици Министарства одбране надлежној за стамбене послове.

 1. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ Члан 37.

Стамбене потребе лица из члана 2. овог правилника решавају се на основу акта из члана 4. овог правилника и по утврђеним листама реда првенства из члана 14. овог правилника.

Изузимањем из реда првенства у оквиру сваке листе из члана 14. овог правилника, приоритетно се реша-ва стамбена потреба:

 • супружнику или детету погинулог односно умрлог лица из члана став 1. овог правилника, чија је смрт наступила од задобијене ране, повреде или озледе за време вршења службе или у вези са вршењем слу-жбе;
 • инвалиду I до IV групе инвалидности, као и лицу са телесним оштећењем од 80% до 100% који користе инвалидску пензију, чија је инвалидност односно телесно оштећење као непосредна последица, насту-пило за време вршења или у вези са вршењем службе.

Стамбена потреба лица из става 2. тачка 1) овог члана решава се посебном одлуком министра одбране, коју израђује организациона јединица Министарства одбране надлежна за стамбене послове.

Члан 38.

Ако два или више лица из члана 2. овог правилника у оквиру сваке листе реда првенства имају исти уку-пан број бодова, при утврђивању реда првенства предност има:

 • лице које има дуже време чекања на решавање стамбене потребе;
 • лице које има дужи укупан пензијски стаж;
 • лице које има више бодова по основу значаја радног места;
 • лице које има више бодова по основу стамбене угрожености;
 • лице које има више бодова по основу броја чланова породичног домаћинства;
 • лице које има више бодова по основу вршења службе у двоструком трајању;
 • лице које има више бодова по основу здравственог стања.

Члан 39.

Супружнику или детету погинулог односно умрлог лица из члана 2. став 1. овог правилника, чија је смрт наступила од задобијене ране, повреде или озледе за време вршења службе или у вези са вршењем службе, може се доделити једнократна финансијска помоћ намењена за откуп стана додељеног из стамбеног фонда Министарства одбране или враћања зајма, односно може се отписати дуг за откуп стана додељеног из стамбе-ног фонда Министарства одбране или враћања зајма.

Изузетно од става 1. овог члана, финансијска помоћ на име откупа стана додељеног из стамбеног фонда Министарства одбране или враћања зајма за решавање стамбеног питања, односно отпис дуга за откуп стана додељеног из стамбеног фонда Министарства одбране или враћања зајма, може се доделити супружнику или детету погинулог, односно умрлог лица из члана 2. став 1. овог правилника, чија смрт није наступила под околностима из става 1. овог члана, уколико постоје нарочито оправдани разлози материјалне, односно соци-јалне природе.

Финансијска помоћ из ст. 1. и 2. овог члана додељује се посебном одлуком министра одбране, коју при-према организациона јединица Министарства одбране надлежна за стамбене послове, у складу са финансиј-ским средствима обезбеђеним у буџету Републике Србије.

Отпис дуга за откуп стана додељен из стамбеног фонда Министарства одбране или враћање зајма из ст. 1. и 2. овог члана врши се посебном одлуком министра одбране, коју припрема организациона јединица Мини-старства одбране надлежна за буџет и финансије.

Члан 40.

Овлашћује се старешина организационе јединице Министарства одбране надлежне за стамбене послове да у сарадњи са надлежним организационим јединицама Министарства одбране и Војске Србије даје објашњење у вези са применом одредаба овог правилника.

 1. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 41.

Поступци за решавање стамбених потреба лица из члана 2. овог правилника који до дана ступања на снагу овог правилника нису окончани доношењем коначног и извршног решења о додели стана у закуп решаваће се по одредбама овог правилника.

За лица из члана 2. овог правилника која имају утврђена права на стан у закуп на неодређено време, орга-низациона јединица Министарства одбране надлежна за стамбене послове ће на основу података из евиден­циje, поднeтих изјава и нових доказа, извршити поновно утврђивањ^ броја бодова и објавити ажфирада ли-CTe рeда првeнства, бeз доношeња управног акта.

Члан 42.

Одлукe надлшжног старeшинe о изузимању из рeда првeнства донeтe по пропису који je важио до дана ступања на снагу овог правилника рeализоваћe сe по том пропису.

Члан 43.

Одлука о расподeли станова у закуп на нeодрeђeно врeмe која je дошта прe ступања на снагу овог пра-вилника, рeализоваћe сe по одрeдбама прeтходног правилника.

Члан 44.

До доношeња листe тeшких трајних болeсти из члана 13. став 5. овог правилника примeњуje сe Рeшeњe о листи тeшких трајних болeсти („Службeни војни лист", број 36/15).

Члан 45.

За лица којима су до дана ступања на снагу овог правилника дошта коначна и извршна рeшeња о давању стана у закуп на нeодрeђeно врeмe, иста ћe сe рeализовати закључивањeм уговора о закупу стана на нeодрeђeно врeмe.

За лица којима су раниje донeта рeшeња о давању адаптираних просторија и пословних простора за ста-новањe, а која их M^de, након добијања обавeштeња организационe jeдиницe Министарства одбранe над-лeжнe за инфраструктуру да je окончан поступак озакоњeња односно промeнe намeнe, Стамбeна комисија ћe по захтeву лица или по службeноj дужности, под условима прeдвиђeним овим правилником, донeти нова рe-шeња о давању стана у закуп на нeодрeђeно врeмe, која ћe сe рeализовати закључeњeм уговора о закупу на нeодрeђeно врeмe.

За лица којима су раниje донeта рeшeња о додeли стана за службeнe потрeбe или у закуп на одрeђeно врe-мe која je донeо Стамбeни орган, Стамбeна комисија ћe по захтeву лица или по службeноj дужности, уз писа-но изjашњeњe организационe jeдиницe Министарства одбраш надлeжнe за инфраструктуру о статусу стана, под условима прeдвиђeним овим правилником, донeти нова рeшeња о давању стана у закуп на нeодрeђeно врeмe, која ћe сe рeализовати закључeњeм уговора о закупу на нeодрeђeно врeмe.

За лица којима су раниje дошта рeшeња о додeли стана за службeнe потрeбe или у закуп на одрeђeно врeмe, која je дошо други надлeжни орган Министарства одбраш и Воjскe Србиje, Стамбeна комисија ћe по захтeву лица или по службeноj дужности, уз писано изjашњeњe тог органа да je прeстала потрeба за коришћeњe кон-крeтног стана за службeнe потрeбe или у закуп на одрeђeно врeмe и организационe jeдиницe Министарства одбранe надлeжнe за инфраструктуру о статусу стана, под условима прeдвиђeним овим правилником, донeти рeшeња о давању стана у закуп на нeодрeђeно врeмe, која ћe сe рeализовати закључeњeм уговора о закупу на нeодрeђeно врeмe.

За рeшeња донeта по изузeћу, Стамбeна комисија ћe поступати сходно ставу 4. овог члана, прибављајући писа-но изjашњeњe организационe jeдиницe Министарства одбраш надлeжнe за инфраструктуру о статусу стана.

Члан 46.

Лицу ћe сe донeти рeшeњe о давању стана у закуп по основу члана 45. овог правилника бeз обзира на припа-дајућу структуру стана одрeђeну чланом 17. овог правилника, а организациона jeдиница Министарства одбраш надлeжна за инфраструктуру закључићe уговор о закупу стана на нeодрeђeно врeмe.

Члан 47.

Даном ступања на снагу овог правилника прeстаje да важи Правилник о рeшавању стамбeних потрeба за-послeних у Министарству одбраш и Војсци Србиje („Службeни војни лист", бр. 14/14, 31/15 и 9/17).

Члан 48.

Овај правилник, по добијању сагласности Владe, обjављуje сe у „Службeном војном листу" и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, осим одрeдбe члана 4. која сe примeњуje по истeку три мeсeца од дана ступа-ња на снагу овог правилника.

 

Број 1490-73/18

У Бeограду, 26. новeмбра 2019. n^mie

 

Министар одбранe Александар Вулин, с. р.

ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СТАНА У ЗАКУП I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

 

Јединствени матични број грађана (ЈМБГ):

 

Презиме, име једног родитеља и име:

 

Дан, месец и година рођења:

 

Место, општина и држава рођења:

 

 1. АДРЕСНИ ПОДАЦИ

 

Улица и број становања:

 

Насеље и општина становања:

 

Матична ј единица:

 

Војна пошта и место:

 


III. ПОДАЦИ О ДОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

 

Категорија подносиоца захтева:

 

Чин - звање:

 

Формацијска ПГ/Група радног места на коју је постављен-а или распоређен-а:

 

Датум унапређења у чин (мајор/генерал), стицања стручне спреме:

 

Стручна спрема:

 

Датум пријема у Министарство одбране - Војску Србије на неодређено време:

 

Стање у служби и од када:

 

Дужност:

 

IV. РАДНИ СТАЖ

Укупан ефективни радни стаж у Мшшстарству одбране - Војсци Србије:

 

Укупан пензијски стаж:

 

Ефективни стаж у Војсци Србије -Министарству одбране (на одређено време):

 

Време проведено у б/д:

 

Датум прорачуна стажа:

 

 

 


12. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

Страна 879- Број 32

VI. БРАЧНО СТАЊЕ

Брачно стање и датум од када:

 

Број деце:

 


ИЗЈАВЉУЈЕМ да прихватам да се врши обрада мојих података о личности из захтева за увођење у евиденцију ради решавања стамбене потребе по прописима у Министарству одбране.

ИЗЈАВЉУЈЕМ да су сви подаци у захтеву тачно наведени и обавезујем се да ћу о евентуалним проме-нама података као и промени начина решавања своје стамбене потребе у року од 8 (осам) дана надле-жним путем писано обавестити организациону јединицу Министарства одбране надлежну за решавање стамбених потреба.

У супротном, спреман сам да сносим ДИСЦИПЛИНСКУ, КРИВИЧНУ и МАТЕРИЈАЛНУ одговорност.

 

Датум:

 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

 

 

(своjeручан потпис)

 

 

Податкe навeдeнe у захтeву о подносиоцу захтeва, члановима заjeдничког породичног домаћинства и стану -кући лично сам провeрио и установио да су тачни, што je доказано сравњeњeм са одговарајућим докумeнтима подносиоца захтeва из службeнe eвидeнциje која сe води у смислу одрeдбe члана 29. и чињeницама о којима сe ш води службeна eвидeнциjа утврђeних у складу са чланом 30. Закона о опшггем управном поступку („Службeни гласник РС" број 8/16) на основу докумeната која за потрeбe рeшавања овог захтeва прибављeна и уложeна у досиje пeрсоналних података.

Унос НЕТАЧНИХ података од стране надлежног старешине подлеже ДИСЦИПЛИНСКОЈ, КРИВИЧНОЈ и МАТЕРИЈАЛНОЈ одговорности.

 

 

ТВРДИ И ОВЕРАВА

 

(надлeжни старeшина)

(Место за штамбиљ)                                                                                                   (A/f.TI.)

 

Управи за традицију, стандард и ветеране Министарства одбране, Београд

 

Доставља сe захтeв који je подјшо:_________________________ на надлeжно рeшавањe.

 

 

 

(надлeжни руководилац)

(М.П.)

 

Напомена: Захтeв мора бити завeдeн у jeдиници - установи службовања подносиоца захтeва (штамбиљ, број, датум завођeња) и прослeђeн надлгежним путeм.

У Г О В О Р

О СТИЦАЊУ СУСВОЈИНЕ НА СТАНУ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

 1. Република Србија - Министарство одбране - Сектор за материјалне ресурсе - Управа за инфра-

структуру, Београд, Немањина бр. 15 (у даљем тексту: Уговорна страна 1), ПИБ:_______ МБ:_______ , кога

заступа________________________

и

2._______________________ , ЈМБГ________________ , из_____________________ Ул._______________

бр._____ (у даљем тексту: Уговорна страна 2).

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Стицање сусвојине преношењем Републици Србији - кориснику Министарству

одбране права власништва на стану бр. ______ , по структури __________ , на ________  спрату, површине

______ m2, на кп бр._____ КО_____ ЛН бр.______ , у замену за идеални део__________ стана у______ Ул.

_________________ бр._____ стан бр._____ , на_______ спрату, површине_____ m2, на кп бр._____ КО___ ,

ЛН бр._____ , којим располаже Република Србија, корисник Министарство одбране.

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

 1. Да је Уговорна страна 1 носилац права располагања, књижни власник__________ стана у_________ , Ул.

______________ бр._____ стан бр.___ , на______ спрату, површине_____ m2, на кп бр._____ КО_____ , ЛН

бр._____ , по основу Уговора бр._____ , овереног пред_______ судом у________ , под Ов. бр.______ , Анекса

уговора бр._____ , овереног пред_______ судом у______ под Ов. бр._____ од________ .

 1. Да је уговорна страна 2 књижни власник_______ стана у_______ у Ул._________________ бр._____ стан

__ , на______ спрату, површине______ m2, на кп бр. _______ , и_____ КО________ , а по основу Уговора о

купопродаји - откупу непокретности бр._____ од_____ године, овереним пред_______ судом у_______ под

Ов.бр._____ од_______ године.

 1. Да је Решењем Републике Србије Министарства Обране Сектора за људске ресурсе - Управе за традицију,

стандард и ветеране УП-1 бр._____ од_______ године, Уговорној страни 2 дат у закуп на неодређено време

стан из става 1. тачке 1. овог члана, уз обавезу да_____ стан који се налази у______ , ул.________________ ,

стан бр._____ , површине___ m2, пренесе у својину Републике Србије - корисника Министарства одбране.

 1. Да је Министарство финансија, Пореска управа, Филијала_______ , актом__________ од______ утврдила

тржишну вредност_______ стана у______ Ул. __________________ бр. ______ стан бр. ______ , на_______

спрату, површине_____ m2, постојећем на кп бр._____ КО_____ , ЛН____ , у износу од______ динара по m2,

што за укупну површину стана од______ m2, износи укупно_________ динара, а Пореска управа, Филијала

________ , актом бр._____ од_______ године, утврдила је тржишну вредност_________ стана у________ у

Ул._______________ бр._____ стан___ , на______ спрату, површине_____ m2, на кп бр.______ , и____ КО

______ , ЛН бр. ______ у износу од________ динара по m2 што за укупну површину стана од ____________

квадрата, износи укупно________ динара, на основу чега је утврђен сувласнички део Уговорне стране 2 на

_____ стану у______ , Ул._________________ бр._____ стан бр._____ , на_____ спрату, површине_____ m2,

постојећем на кп бр._____ КО______ , ЛН бр._____ од____ % или_____ /____ идеалних делова, односно на

делу стана у површини од____ m2 .

Члан 2.

Уговорне стране сагласно прихватају тржишне вредности станова из члана 1. овог уговора, које је на основу
достављених података Министарства финансија Републике Србије Пореске управе где се непокретности на-
лазе, утврдила комисија Управе за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране у
записнику бр.______ од_____ . године, а који чини саставни део овог уговора.

Члан 3.

Уговорна страна 1 као власник___________ стана у______ , Ул._______________ бр._____ стан бр._____ ,

на______ спрату, површине_____ m2, на кп бр.______ КО_____ , ЛН бр_____ , преноси право сувласништва

___ на___ % или_____ /____ идеалних делова наведене непокретности, односно на делу стана у површини

од____ m2.

Члан 4.

Уговорна страна 2 као власник________ стана у_______ у Ул. __________________ бр. _____ стан____ , на

_____ спрату, површине_____ m2, на кп бр.________ КО________ , ЛН________ , преноси право власништва

на наведеној непокретности Републици Србији - кориснику Министарству одбране.

 

Члан 5.

Уговорне стране под пуном материјалном и кривичном одговорношћу тврде да на предметним непокретно-стима не постоје терети хипотеке нити права трећих лица којима се умањују или ограничавају права на непо-кретностима, као и да нису предмет судског или другог поступка, нити су под забраном располагања.

Члан 6.

На основу овог уговора, Уговорна страна 2 постаје власник на_________ /_____ идеалних делова стана из

члана 1. овог уговора, што одговара површини од____ m2.

Уговорна страна 1 остаје власник на____ /____ идеалних делова стана бр.____ у Ул.________________ бр.

____ у ______ , што одговара површини од_________ m2, а стиче право својине и постаје власник целог

_____ стана бр._____ у Ул.__________________ бр._____ , површине____ m2 у_____________________ .

Члан 7.

Преостали део стана бр.____ у Ул.________________ бр._____ у__________________ , површине_____ m2

у_______________ , Уговорна страна 1, на основу Решења Републике Србије Министарства одбране Сектора

за људске ресурсе - Управе за традицију, стандард и ветеране УП-1 бр. ________ од године, даје Уговорној

страни 2 у закуп, o чему ће се закључити посебан Уговор о закупу дела стана, сагласно Правилнику о
решавању стабених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист"
број_____ ).

Члан 8.

Уговорна страна 2 обавезује се да_____ стан бр._____ у Ул.________________ бр.__ , површине____ m2 на

______ спрату, у_________________ , записнички преда Управи за инфраструктуру Сектора за материјалне

ресурсе Министарства одбране, уређен у складу са записником бр.______ од________ године и слободан од

лица и ствари, најкасније у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана закључења овог уговора, након чега ће се
закључити Уговор о закупу дела стана бр.____ Ул.__________________ бр._____ у___________________ .

Уколико је адаптацијом, реконструкцијом или на други начин дошло до промене техничких параметара стана
из става 1. овог члана, Уговорна страна 2 обавезује се да промењене техничке параметре врати у пређашње
стање према својинскоправној и изворној техничкој документацији предметног стана најкасније у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана закључења овог уговора, чиме се стичу услови за записничку предају стана Упра-
ви за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране и закључење Уговора о закупу
дела стана бр.____ Ул.__________________ бр._____ у__________________ .

Члан 9.

Обавезују се Уговорна страна 2, да приликом закључивања овог уговора, преда Уговорној страни 1

целокупну оригиналну документацију о стицању својине на стану бр.______ у Ул.__________________ бр.

_____ , површине________ m2 на_____ спрату у___________________ (уговор о купопродаји стана, докази

о укњижби у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, грађевинска и употребна дозвола и потврда да је купопродајна цена исплаћена у целости) и доказе о измиреним обавезама текућег одржавања стана (струја, комуналије итд.), о измиреним доспелим пореским обавезама, закључно са даном записничке примопредаје стана.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да трошкове стављања солемнизационе клаузуле на уговор сноси Уговорна страна 2.

На основу овог уговора, а након испуњења услова из члана 8. овог уговора, свака уговорна страна за себе и о свом трошку може у одговарајућим јавним књигама укњижити право својине на непокретности, коју по овом уговору добија, без даљег суделовања друге уговорне стране (clausula intabulandi).

Члан 11.

Обавезује се свака уговорна страна да у року од 10 (десет) дана од дана стављања солемнизационе клаузуле на овај уговор поднесе пореску пријаву надлежној пореској управи према седишту где се непокретности на-лазе ради регулисања пореских обавеза.

Обавезује се Уговорна страна 2 да оверену копију овог уговора о сусвојини са клаузолом о регулисаном поре-зу, достави Уговорној страни 1 у року од 8 (осам) дана од дана окончања поступка пред пореским органом по поднетој пореској пријави.

Члан 12.

Уговорне стране сагласне су да уколико Уговорна страна 2 у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана закључе-ња уговора Министарству одбране записнички не преда стан у својини, уређен у складу са записником Упра-

ве за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране бр._____ од_______ , технич-

ким параметрима уподобљеним са својинскоправном и изворном техничком документацијом и ослобођен од свих лица и ствари, са доказом о измиреним комуналним и другим трошковима и доказом да су измирене по-реске обавезе, Министарство одбране раскинуће овај уговор једностраном изјавом воље и писано обавестити Уговорну страну 2 о последицама раскида овог уговора.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка.

 

 

ЗА УГОВОРНУ СТРАНУ 1                                                                                              УГОВОРНА СТРАНА 2

Начелник Управе за инфраструктуру                                                                                                                                        

Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране

ЈМБГ _____________________

л.к. бр._____________________