На сајту Министарства одбране објављен је јавни позив за продају станова за припаднике снага безбедности у гарнизонима Врање, Нови Сад, краљево, Крагујевац, Сремска Митровица и Ниш.

У наставку овог текста објављујемо интегрални текст јавног позива за гарнизон Крањево, а за остале гарнизоне специфичности у вези са продајом станова, наводимо у даљем тексту.

Ha основу члана 6. Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник PC", број 41/2018 и 54/2019), SPV Ibar d.o.o. Kraljevo расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за продају станова у вишепородичним стамбеним објектима у Краљеву

  1. Објављује се продаја станова за припаднике снага безбедности у вишепородичним стамбеним објектима и то у:
  • објекту 1 на катастарској парцели број 246/473 KO Ковачи и
  • објекту 2 на катастарској парцели број 246/474 KO Ковачи

 на територији града Краљева.за које je Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре издало Решење о грађевинској дозволи број 351-02-00017/2019-07 ROP-MSGI-20640-CPI-3/2019 од 08.02.2019.године, Решење о измени решења о грађевинској дозволи број 351-02-00053/2019-07 ROP-MSGI-20640-CPA-9/2019 од 26.03.2019.године и Решење о измени решења о грађевинској дозволи ROP-MSGI-20640-CPA-11/2019 број 351-02-00074/2019-07 од 9.4.2019.године.

 Право на куповину стана из тачке 1 овог позива, остварују лица која се налазе на списку лица, a којима je утврђено право на куповину стана под повољнијим условима у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник PC", број 41/2018 и 54/2019) и Одлуком министра унутрашњих послова о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима бр. 01-535/19-14 од 07.3.2019.године, Одлуком министра одбране о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима („СВЛ" бр. 6/19), Одлуком министра правде о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима број 360-00-3/2019 од 8.3.2019.године, Одлукама директора Безбедносно-информативне агенције и то Одлуком о условима, начину и поступку куповине стана под повољнијим условима број 15-6127 од 4.3.2019.године и Одлуком о измени и допунама Одлуке о условима, начину и поступку куповине стана под повољнијим условима број 15-23575 од 28.08.2019. године и Одлуком министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 360-01 -00015/4/2019-11 од 2.10.2019.године

 Лица из тачке 2. која немају трајно решену стамбену потребу, a која остварују право на куповину станова из тачке 1. овог позива могу да започну процедуру купопродаје пријавом за даљи поступак купопродаје електронским путем почев од 18.11.2019. године у 12 часова до 20.11.2019.године у 12 часова. Лица се пријављују путем линка који ће бити активан у периоду од 18.11.2019. године у 12 часова до 20.11.2019.године у 12 часова на сајту www.ssb-srbija.com, на страни града Краљево. Након избора града Краљево, кликом на дугме „Пријава" и након уношења тражених података, кликом на дугме „пошаљи" прослеђује се пријава. Након извршене контроле пријава, лица која испуњавају услове биће позивана према редоследу пријава ради обавештавања о терминима за наставак процедуре купопродаје. Процедура купопродаје се наставља од 29.11.2019.године, радним данима у периоду од 8 часова до 16 часова на адреси у Краљеву, Улица цара Лазара 44, трећи спрат, канцеларија 7, према заказаним терминима.Трајање термина no Купцује 30 минута.

Лица из тачке 2. која имају неодговарајући стан, a која остварују право на куповину станова из тачке 1. овог позива, могу да започну процедуру купопродаје пријавом за даљи поступак купопродаје електронским путем почев 18.11.2019. године у 12 часова до 20.11.2019.године у 12 часова. Лица се пријављују путем линка који ће бити активан у периоду од 18.11.2019. године у 12 часова до 20.11.2019.године у 12 часова на сајту www.ssb-srbija.com, на страни града Краљево. Након избора града Краљево кликом на дугме „пријава" и након уношења тражених података, кликом на дугме „пошаљи" прослеђује се пријава. Након извршене контроле пријава, лица која испуњавају услове биће позивана према редоследу пријава ради обавештавања о терминима за наставак процедуре купопродаје. Процедура купопродаје се наставља од 29.01.2020.године, радним данима у периоду од 8 часова до 16 часова на адреси у Краљеву, Улица цара Лазара 44, трећи спрат, канцеларија 7, према заказаним терминима.Трајање термина no Купцу je 30 минута.

  1. Лица из тачке могу да се информишу о становима из тачке.1 путем каталога, који су објављени на сајту www.ssb-srbija.com
  2. Овај јавни позив се објављује у дневном листу „Вечерње новости" и налази се и на сајту www.ssb-srbiia.com .

 

 

У јавном позиву за продају станова у ВРАЊУ, осим општих услова, стоје и следеће специфичности:

- Лица која немају трајно решено стамбено питање остварују право на куповину станова могу да започну процедуру купопродаје електронским путем почев од 7. 11. 2109. у 12 часова до 9. 11 2019. у 12 часова,

Лица која се пријављују путем линка биће активан у периоду од 7. 11. у 12 часова до 9. 11. у 12 часова на сајту www.ssb-srbija.com на страни града Врање. Након избора града кликом на дугме ,,пријава" и након уношења тражених података, кликом на дугме ,,пошаљи" прослеђује се пријава. Након извршене контроле ,,пријава", лица која испуњавају услове биће позвана по редоследу пријава ради обавештења о терминима за наставак процедуре купо-продаје. процедура се наставља даље од 20.11.2019. радним данима од 8 до 16 часова на адреси: Улица Бранкова бр. 1, врање, на првом спрату.

- Лица која имају неодговарајући стан а остварују право на куповину стана могу да започну процедуру купопродаје електронским путем почев од 7. 11. 2019. у 12 часова до 9. 11. 2019. у 12 часова. Лица која се пријављују путем линка биће активан у периоду од 7. 11. 2019. на сајту www.ssb-srbija.com на страни града Врање. Кликом на дугме ,,пријава" и након уношења тражних података ,,пошаљи" прослеђуј се пријава. Након извршене контроле пријава, лица која испуњавају услове биће позвана према редоследу пријава ради обавештења о терминима за процедуру купо-продаје. Процедура се наставља 20. 1. 2020. радним данима од 8 до 16 часова на адреси: Улица Бранкова 1, први спрат.

 

 

У јавном позиву за продају станова у НОВОМ САДУ, осим општих услова, стоје и следеће специфичности:

- Лица која немају трајно решено стамбено питање остварују право на куповину станова могу да започну процедуру купопродаје електронским путем почев од 12. 11. 2019. у 12 часова до 14. 11. 2019. у 12 часова,

Лица која се пријављују путем линка биће активан у периоду од 12. 11. 2019. у 12 часова до 14. 11. у 12 часова на сајту www.ssb-srbija.com на страни града Новог Сада. Након избора града кликом на дугме ,,пријава" и након уношења тражених података, кликом на дугме ,,пошаљи" прослеђује се пријава. Након извршене контроле ,,пријава", лица која испуњавају услове биће позвана по редоследу пријава ради обавештења о терминима за наставак процедуре купо-продаје. процедура се наставља даље од 25.11.2019. радним данима од 8 до 16 часова у Новом Саду на адреси: Булевар Цара Лазара 3, други спрат, канц. 15 и 16 према заказаним терминима.

- Лица која имају неодговарајући стан а остварују право на куповину стана могу да започну процедуру купопродаје електронским путем почев од 12. 11. 2019. у 12 часова до 14. 11. 2019. у 12 часова. Лица која се пријављују путем линка биће активан у периоду од 12. 11. 2019. у 12 часова до 14. 11. у 12 часова на сајту www.ssb-srbija.com на страни града Новог Сада. Кликом на дугме ,,пријава" и након уношења тражних података ,,пошаљи" прослеђуј се пријава. Након извршене контроле пријава, лица која испуњавају услове биће позвана према редоследу пријава ради обавештења о терминима за процедуру купо-продаје. Процедура се наставља 27. 1. 2020. радним данима од 8 до 16 часова на адреси: Булевар Цара лазара 3, Нови Сад, други спрат, канцеларија 15 и 16, према заказаним терминима.

 

 

У јавном позиву за продају станова у КРАГУЈЕВЦУ, осим општих услова, стоје и следеће специфичности:

- Лица која немају трајно решено стамбено питање остварују право на куповину станова могу да започну процедуру купопродаје електронским путем почев од 21. 11. 2109. у 12 часова до 23. 11. 2019. у 12 часова,

Лица која се пријављују путем линка биће активан у периоду од 21. 11. у 12 часова до 23. 11. у 12 часова на сајту www.ssb-srbija.com на страни града КРАГУЈЕВАЦ. Након избора града кликом на дугме ,,пријава" и након уношења тражених података, кликом на дугме ,,пошаљи" прослеђује се пријава. Након извршене контроле ,,пријава", лица која испуњавају услове биће позвана по редоследу пријава ради обавештења о терминима за наставак процедуре купо-продаје. процедура се наставља даље од 02.12.2019. радним данима од 8 до 16 часова на адреси: Трг слободе бр. 3, Крагујевац, приземље, шалтер сала према заказаним терминима.

- Лица која имају неодговарајући стан а остварују право на куповину стана могу да започну процедуру купопродаје електронским путем почев од 21. 11. 2019. у 12 часова до 23. 11. 2019. до 12 часова. Лица која се пријављују путем линка биће активан у периоду од 21. 11. 2019. до 23.11. 2019. у 12 часова на сајту www.ssb-srbija.com на страни града Крагујевац. Кликом на дугме ,,пријава" и након уношења тражних података ,,пошаљи" прослеђуј се пријава. Након извршене контроле пријава, лица која испуњавају услове биће позвана према редоследу пријава ради обавештења о терминима за процедуру купо-продаје. Процедура се наставља 3. 2. 2020. радним данима од 8 до 16 часова на адреси: Трг слободе број 3, Крагујевац, приземље, шалтер-сала према заказаним терминима.

 

 

У јавном позиву за продају станова у СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, осим општих услова, стоје и следеће специфичности:

- Лица која немају трајно решено стамбено питање остварују право на куповину станова могу да започну процедуру купопродаје електронским путем почев од 25. 11. 2109. у 12 часова до 27. 11. 2019. у 12 часова.

Лица која се пријављују путем линка биће активан у периоду од 25. 11. у 12 часова до 27. 11. у 12 часова на сајту www.ssb-srbija.com на страни града СРЕМСКА МИТРОВИЦА. Након избора града кликом на дугме ,,пријава" и након уношења тражених података, кликом на дугме ,,пошаљи" прослеђује се пријава. Након извршене контроле ,,пријава", лица која испуњавају услове биће позвана по редоследу пријава ради обавештења о терминима за наставак процедуре купо-продаје. процедура се наставља даље од 06.12. 2019. радним данима од 8 до 16 часова на адреси: Улица Светог Димитрија, број 13, Сремска Митровица, приземље, локал, према заказаним терминима.

- Лица која имају неодговарајући стан а остварују право на куповину стана могу да започну процедуру купопродаје електронским путем почев од 25. 11. 2019. у 12 часова до 27. 11. 2019. до 12 часова. Лица која се пријављују путем линка биће активан у периоду од 25. 11. 2019. до 27.11. 2019. у 12 часова на сајту www.ssb-srbija.com на страни града Сремска Митровица. Кликом на дугме ,,пријава" и након уношења тражних података ,,пошаљи" прослеђуј се пријава. Након извршене контроле пријава, лица која испуњавају услове биће позвана према редоследу пријава ради обавештења о терминима за процедуру купо-продаје. Процедура се наставља 6. 2. 2020. радним данима од 8 до 16 часова на адреси: Улица Светог Димитрија број 13, Сремска Митровица, приземље, локал према заказаним терминима.

 

 

У јавном позиву за продају станова у НИШУ, осим општих услова, стоје и следеће специфичности:

- Лица која немају трајно решено стамбено питање остварују право на куповину станова могу да започну процедуру купопродаје електронским путем почев од 29. 11. 2109. у 12 часова до 1. 12. 2019. у 12 часова.

Лица која се пријављују путем линка биће активан у периоду од 29. 11. у 12 часова до 1. 12. у 12 часова на сајту www.ssb-srbija.com на страни града НИШ. Након избора града, кликом на дугме ,,пријава" и након уношења тражених података, кликом на дугме ,,пошаљи" прослеђује се пријава. Након извршене контроле ,,пријава", лица која испуњавају услове биће позвана по редоследу пријава ради обавештења о терминима за наставак процедуре купо-продаје. процедура се наставља даље од 11.12. 2019. радним данима од 8 до 16 часова на адреси: Улица Генерала милојка Лешјанина, бр. 39, НИШ, приземље, према заказаним терминима.

- Лица која имају неодговарајући стан а остварују право на куповину стана могу да започну процедуру купопродаје електронским путем почев од 29. 11. 2019. у 12 часова до 1. 12. 2019. до 12 часова. Лица која се пријављују путем линка биће активан у периоду од 29. 11. 2019. до 1.12. 2019. у 12 часова на сајту www.ssb-srbija.com на страни града Сремска Митровица. Кликом на дугме ,,пријава" и након уношења тражних података ,,пошаљи" прослеђуј се пријава. Након извршене контроле пријава, лица која испуњавају услове биће позвана према редоследу пријава ради обавештења о терминима за процедуру купо-продаје. Процедура се наставља 13. 2. 2020. радним данима од 8 до 16 часова на адреси: Улица Генерала Милојка Лешјанина, бр. 39, приземље, Ниш, према заказаним терминима.

 

Сва лица која конкуришу за станове могу да се информишу о становима путем каталога који су објављени на сајту: www.ssb-srbija.com.

Све инфромације у вези са овим јавним позивом могу се пронаћи на сајту Министарства одбранре РС: www.mod.gov.rs.