Ових дана истиче рок за упућивање предлога сарадње општинских и градских одбора УВПС са Министарством одбране и Војском Србије за 2020. годину. Како бисмо олакшали посао онима који раде на Плану сарадње, доносимо у целости смернице о начину ангажовања ресурса Министарства одбране и Војске србије у пружању подршке активностима удружења коју је саставила Управа за традицију, стандард и ветеране Министарства одбране.

***

1.Основ за сарадњу Министарства одбране и Војске Србије са удружењима која негују традиције ослободилачких и одбрамбених ратова садржан је у одредбама члана 14. став 2. Тачка 22. и члана 14. став 3. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 -др. закон, 104/09 – др. Закон,10/15и 36/18)и Упутству о начину сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима која негују традиције ослободилачких ратова („Службени војни лист“,бр. 2/16).

2.Сарадња Министарства одбране и Војске Србије са удружењима реализује се према Наређењу министра одбране о сарадњи Министарства одбране и Војске Србије са удружењима са Годишњим планом сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима, у текућој години.

3.Сврха ових смерница је усклађивање ставова и рада организацијских јединица Министарства одбране и Војске Србије приликом ангажовања ресурса Министарства одбране и Војске Србије у пружању подршке активностима удружењима које су уврштене у Годишњи план сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима, у текућој години, као и ванпланским активностима удружења које се реализују уз сагласност министра одбране.

4.Сарадњу Министарства одбране и Војске Србије са удружењима, у циљу планског спровођења и ефикаснијег приступа у реализацији сарадње, вршити преко главних одбора, односно легитимно изабраних органа управљања удружења.

5.Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, као носилац сарадње са удружењима, носилац је службене комуникације са традиционалним и ветеранским удружењима која негују традиције ослободилачких и одбрамбених ратова.

6.Сарадња Министарства одбране и Војске Србијеса удружењима реализује се пружањем подршке кроз ангажовање људских и материјалних ресурса организацијских јединица Министарства одбране и Војске Србијеи ангажовањем опредељених финансијских средстава у оквиру средстава која су за финансирање Министарства одбране утврђена Законом о буџету Републике Србије за текућу годину.

7.Ангажовање људских и материјалних ресурса Министарства одбране и Војске Србије вршити за активности које су уврштене у Годишњи план сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима, у текућој години. Подршку Министарства одбране и Војске Србије за активности удружења које нису уврштене у сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима, у текућој години, пружати на основу сагласности министра одбране за реализацију активности.

Носиоци задатака пружања логистичке подршке односно пружања услуге, без накнаде,удружењима за активностима које су уврштенеу Годишњи план сарадње  Министарства одбране и Војске Србије са удружењима, као и носиоци задатака пружања подршке ванпланским активностима удружења,одређују се одлуком министра одбране.

8.Пружање услуге превожења вршити, у складу са прописом којим се уређује материјално пословање у Министарствуодбране и Војсци Србије, кроз:

а) Превожење војним моторним возилима:

-вршење услуге превожења односно транспорта, без накнаде, се реализује на основу одлуке министра одбране,ако удружења изврше осигурање лица која се превозе у војним моторним возилима, будући да лица која се у њима превозе нису осигурана од евентуалних штетних последица насталих у току превожењаи ако удружења, непосредном вршиоцу услуге, доставе полису осигурања пре израде одлуке министра одбране о вршењу услуге превоза, без накнаде.

б) Превожење изнајмљеним моторним возилима:

-вршење услуге транспорта, без накнаде, реализује се на основу одлуке министра одбране,

-Војска Србије може да изнајми возило по тржишним условима, ангажовањем финансијских средстава у оквиру средстава која су за финансирање Министарства одбране утврђена Законом о буџету Републике Србије за текућу годину.

9.Пружање угоститељских услуга у војним ресторанима вршити, у складу са прописима којима се уређује предметна област у Министарствуодбране и Војсци Србије, кроз:

-вршење угоститељских услуга у војним ресторанима, без накнаде, реализујесе на основу одлуке министра одбране,

-угоститељске услуге у војним ресторанима вршити само кроз услугу припреме и поделе обеда,

-припрему обеда вршити од артикала хране које удружење треба да прибави као организатор активности, а према спецификацији коју одређује војни ресторан, ако удружења за све прибављене артикле исхране, који би се користили у војном ресторану, приликом предаје артикала приложе потврде о санитарно-безбедносној исправности артикала, а које су израђене од стране надлежних републичких органа (Институт за хигијену Војномедицинске академије, Институтза хигијену и технологију меса, Институт за јавно здравље Србије, Центар за испитивање намирница, итд) и ако удружења сносе трошкове који настану приликом прибављања наведених потврда,

-приликом пријема у војни ресторан наведени артикли исхране морају се још једном контролисати од стране надлежних санитетских и ветеринарских органа Војске Србије предвиђених по шеми логистичке подршке јединице, у случају да за јединицу по шеми логистичке подршке нису предвиђени наведени органи потребно је ангажовати дежурни санитетски и ветеринарски орган Гарнизона у којем је размештена јединица.

10.Пружање услуге штампања у Војној штампарији вршити, у складу са прописом којим се уређује материјално пословање у Министарствуодбране и Војсци Србије, кроз:

-услуге штампања, без накнаде, реализујусена основу одлуке министра одбране,

-обавезу да удружење обезбеђује припрему за штампу и репроматеријал према спецификацији Војне штампарије.

11.Пружање услуге једнократног коришћења простора у војним објектима (стручни скупови, трибине, скупштине, округли столови, конференције, информисања, изложбе,

представе, промоције књига и др.) вршити, у складу са прописом којим се уређује материјално пословање у Министарствуодбране и ВојсциСрбије, кроз:

-услуге коришћења простора, без накнаде, реализујусена основу одлуке министра одбране,-коришћење простора у Домовима Војске обезбеђивати у складу са годишњим планом рада установа,

-коришћење галеријског и конференцијског простора у Медија центру „Одбрана“ (зграда Дома Војске у Београду) вршити, у складу са концептом простора, првенствено за активности које реализују установе и институције од посебног значаја за систем одбране Републике Србије,

-да се коришћењем осталих простора, у надлежности Министарства одбране и Војске Србије, не онемогуће активности команди, јединица и установа.

12.Пружање услуге уступања интендантских средстава, без накнаде, вршити у складу са прописом којим се уређује материјално пословање у Министарству одбране и ВојсциСрбије, кроз:

-услуге уступања интендантских средстава, без накнаде, реализују се на основу одлуке министра одбране,

-уступања интендантских средстава вршити само у случају да се не нарушавају оперативна способност и економске залихе складишта јединица Војске Србије.

13.Уступање војних униформине вршити, због непостојања правног основа да се лицама изван Министарства одбране и Војске Србије обезбеђује војна униформа. Важећим прописима регулисано је да се униформа издаје војним обвезницима приликом њиховог позивања у Војску Србије ради војне вежбе или извршења других дужности по основу војне обавезе.

14.Посете командама, јединицама и установама Војске Србије реализовати првенствено кроз  План одржавања акције „Отворени дан“и кроз активности уврштене у Годишњи план сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима. Изузетно, посете командама, јединицама и установама Војске Србије омогућити према посебном плану и одобрењу претпостављеног старешине којег ближе одређује начелник Генералштаба Војске Србије или командант оперативног састава.

15.Ангажовање припадника Министарства одбране и Војске Србије, као и пружање помоћи удружењима ради учешћа у церемонијама полагања венаца на спомен-обележја знаменитим личностима и догађајима од значаја за неговање војних традиције, вршити искључиво у складу са Планом учешћа припадника Министарства одбране и Војске Србије у обележавању годишњица историјских догађаја ослободилачких ратова Србије у текућој години, Планом учешћа припадника Министарства одбране и Војске Србије у међународним активностима посвећеним очувању достојанственог сећања на жртве оружаних сукоба у прошлости у текућој години, као и Планом учешћа припадника Војске Србијеу обележавању годишњица историјских догађаја ослободилачких и одбрамбених ратова Србије на локалном нивоу у текућој години. Министарство одбране и Војске Србије сарађују и пружају подршку удружењима, у напред наведеним активностима,преко Управеза за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе, као носиоца сарадње са удружењима, а реализација предметне сарадње врши се преко носилаца активности из наведених планова.

16.Учешће припадника Министарства одбране и Војске Србије у активностима удружења на промоцији књига и предавањима која су у вези са развијањем и неговањем војних традициј ареализовати:

-за активности које су уврштене у Годишњи план сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима, за текућу годину;

-за ванпланске активности, уз сагласност министра одбране, за која су удружења благовремено доставила позив, радни материјал, списак и референце учесника и образложење о значају скупа за неговање војних традиција.Стручно ангажовање, односно учешће припадника Министарства одбране и Војске Србије у реализацији научних скупова, трибина и округлих столова, у области развијања и неговања војних традиција, реализовати:

-За активности које су уврштене у Годишњи план сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима, за текућу годину;

-На скуповима које удружења реализују уз сарадњу научних институција (академија, факултета и института);

-На скуповима за које су благовремено достављени позиви, радни материјал, списак и референце учесника и образложење о значају скупа за неговање војних традиција;

-На наведеним скуповима обезбедити присуство и учешће лица, из састава организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије, која су стручна и компетентна за предметну област.УПРА

Управа за традицију, стандард и ветеране