Министарство одбране добело је јавни оглас којим се позивају заинтересована лица која имају право на стамбено обезбеђење у МО и ВС да поднесу изјаве за куповину стана под повољнијим условима у новом САДу и Сремској митровици, а објављен је на интернет страници управе за традицију, стандард и ветеране, на адреси: http://www.mod.gov.rs под насловом ,,ЈАвни оглас за Нови Сад и Сремску Митровицу”.

Оглас доносимо у целости:

На основу члана 12. Одлуке о испуњености услова за купоину cтанa под повољнијим условима („СВЛ" бр. 6/19). Министарство одбране дана 15.07.2119. године, објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

1)     Позивају се сва заинтересована лица која имају право на стамбено обезбеђење у
Министарству одбране и Војсци Србије, олносно код Фонда за социјално осигурање
војних осигураника Сектора за буџет и финамсије и војним установама које обављају
производну и услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити, да поднесу
изјаве за куповину стана под повољнијим условима у НOBOM САДУ (544 стана) и
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ (190 станова).

  • Рок за подношење изјаве за решавање стамбене потребе је 30 дана од дана објављивања овог огласа на сајту Министарства одбране и огласној табли у Фонду за социјално оснгурање војних осигураника Сектора за буџет и финансије (улица Крунска 13, Београд).
  • Уколико лице које нема поднет захтев за доделу стана у закуп на неодређено време по пропису о стамбеном обезбеђењу у Министарству одбране и Војсци Србије, односно у Фонду за социјално осигурање војних осигураника Сектора за буџет и финансије или у војним установама које обављају производну и услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити, а стамбено питање жели да решава на овај начин, треба да у„року наведеном у тачки овог огласа, достави следећу документацију:

 

  • попуњен образац захтева за доделу стана у закуп на неолређено време;
  • доказе, у оригиналу или копији овереној од стране јавног бележника или суда на територији општине где није именован јавни бележник, по следећем:

-да ли је остварио право на поврат стана у бившим републикама СФРЈ.

-уверење МУП-а о пребивалишту за носиоца права и чланове његовог заједничког

породичног домаћинства и

-уверење Управе прихода о пореском задужењу за стан-кућу за носиоца права и

чланове његовог заједничког породичног домаћинства (не из катастра).

 

Образац изјаве за куповину стана који је достављен уз Јавни оглас, треба читко попунити, својеручно потписати и оверити. За запослена лица у Министарству одбране и Војсци Србије тачност података из изјаве оверава претпотстављени надлежни старешина јединице-установе у којој је лице на служби, а за пензионисана лица изјаву оверава јавни бележник.

Запослена лица изјаву достављају редовном поштом преко матичне јединице, а пензионисана лица изјаву оверену код јавног бележника достављају на следећу адресу: Министарство одбране Сектор за људске ресурс Управа за традицију, стандард и ветеране, улица Немањина 15, Београд у року од 30 дана од дана објављивања овог огласа.

Лица која се налазе на стамбеном обезбеђењу у Фонду за социјално осигурање војних осигураника Сектора за буџет и финансије, изјаву треба да доставе Фонду за СОВО. Сектора за буџет и финансије, улица Крунска бр. 13, Београд. у року од 30 дана од дана објављивања овог огласа.

 

Лица која се налазе на стамбеном обезбеђењу у војним установама које обављају производну и услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити, изјаву треба да доставе тим установама, у року од 30 дана од дана објављивања овог огласа.