Министарство одбране расписало је јавни оглас за куповину станова под повољнијим условима у Нишу и Врању који доносимо у целости.

***

Ha основу члана 12. Одлуке о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима („СВЛ" бр. 6/19), Министарство одбране дана 13.03.2019. године, објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

1)   Позивају се сва заинтересована лица која имају право на стамбено обезбеђење у Министарству одбране и Војсци Србије, односно код Фонда за социјално осигурање војних осигураника Сектора за буцет и финансије и војним установама које обављају производну и услужну делатност no принципу стицања и расподеле добити, да поднесу изјаве за куповину стана под повољнијим условима у НИШУ (190 станова) и ВРАЊУ
(186 станова).

2)    Рок за подношење изјаве за решавање стамбене потребе je 30 дана од дана објављивања овог огласа на сајту Министарства одбране и огласној табли у Фонду за социјално осигурање војних осигураник Сектора за буџет и финансије (улица Крунска 13, Београд).

3)    Уколико лице које нема поднет захтев за доделу стана у закуп на неодређено време no пропису о стамбеном обезбеђењу у Министарству одбране и Војсци Србије, односно у Фонду за социјално осигурање војних осигураник Сектора за буџет и финансије или у војним установама које обављају производну и услужну делатност no принципу стицања и расподеле добити, a стамбено питање жели да решава na овај начин, треба да у року наведеном у тачки 2. овог огласа, достави следећу документацију:

 

1)  попуњен образац захтева за доделу стана у закуп на неодређено време;

2)  доказе, у оригиналу или копији овереној од стране јавног бележника или суда на територији општине где није именован јавни бележник, no следећем:

-да ли je остварио право на поврат стана у бившим републикама СФРЈ,

-уверење МУП-а о пребивалишту за носиоца права и чланове његовог заједничког

породичног домаћинства и -уверење Управе прихода о пореском задужењу за стан-кућу за носиоца права и

чланове његовог заједничког породичног домаћинства (не из катастра).

Образац изјаве за куповину стана који je доетављен уз Јавни оглас, треба читко попунити, својеручно потписати и оверити. За запослена лица у Министарству одбране и Војсци Србије тачност података из изјаве оверава претпотстављени надлежни старешина јединице-установе у којој je лице на служби, a за пензионисана лица изјаву оверава јавни бележник.

Запослена лица изјаву достављају редовном поштом преко матичне јединице, a пензионисана лица изјаву оверену код јавног бележника достављају на следећу адресу: Министарс гво одбране Сектор за људске ресурс Управа за традицију, стандард и ветеране, улица Немањина 15, Београд у року од 30 дана од дана објављивања овог огласа.

Лица која се налазе на стамбеном обезбеђењу у Фонду за социјално осигурање војних осигураника Сектора за буџет и финансије, изјаву треба да доставе Фонду за СОВО, Сектора за буџет и финансије, улица Крунска бр. 13 Београд, у року од 30 дана од дана објављивања овог огласа.

Лица која се налазе на стамбеном обезбеђењу у Војним установама које обављају производну и услужну делатност no принципу стицања и раеподеле добити, изјаву тпеба да доставе тим уетановама, у року од 30 дана од дана објављивања овог огласа.

Под чланом породичног домаћинства у смислу члана 2. ове одлуке, подразумевају се: супружник припадника Министарства одбране и Војске Србије и дете (рођено у браку или ван брака, усвојена и пасторчад). Својство члана породичног домаћинства доказује се личном картом и изводима из матичне књиге рођених и венчаних.

Неодговарајући стан има лице из члана 2. став 3. ове одлуке, ако он или члан његовог породичног домаћинства имају у својини један или више станова, односно једну или више породичних стамбених зграда чија укупна површина није већа од 92 m2.

Подаци о неодговарајућем стану или породичној стамбеној згради доказују се изводом из листа непокретности, a уколико стан или породична стамбена зграда није укњижена, подаци се доказују документима на основу којих je припадник или пензионисани припадник Министарства одбране и Војске Србије или члан његовог породичног домаћинства стекао право својине на стану.

 

Непотпуне, неблаговремене и неоверене изјаве неће се узимати у разматрање.