Министар одбране Александар Вулин донео је одлуку о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима. Извод из Одлуке Јавним огласом објављени су на интернет страници Управе за традицију, стандард и ветеране, на адреси: http://www.utsv.sljr.mo и на интернет страници министарства одбране, на адреси http://www.mod.gov.rs, под насловом ,,Државна станоградња, Обавештење о донетој одлуци" и ,,Јавни оглас за Ниш и Врање".

 

 ***

ОБАВЕШТЕЊЕ

о донетој Одлуци о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима

 

Одлука о о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условим аступила је на снагу даном доношења, 11.03.2019. године, а на На основу члана 5. ст. 1. и 3. Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС” број 41/18).

 

Извод из Одлуке:

 

Овом одлуком утврђују се услови, начин и поступак за утврђивање испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима, за припаднике Министарства одбране и Војске Србије, по одредбама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС” број 41/18 –у даљем тексту: Закон).

 

Члан 2.

Право на куповину стана под повољнијим условима, у складу са одредбама Закона, имају запослена лица на неодређено време у Министарству одбране и Војсци Србије, као и лица, ранији припадници Министарства одбране и Војске Србије, који су право на пензију остварили у Министарству одбране и Војсци Србије, а која немају трајно решену стамбену потребу или имају неодговарајући стан.

Лице које нема трајно решену стамбену потребу је лице или члан његовог породичног домаћинства које у својини нема стан, односно породичну стамбену зграду стечен по основу рада у Министарству одбране и Војсци Србије или по било ком другомоснову, а има правo на стамбено обезбеђење у Министарству одбране и Војсци Србије, по одредбама прописа о стамбеном обезбеђењу у Министарству одбране и Војсци Србије.

Лице које има неодговарајући стан је лице или члан његовог породичног домаћинства које у својини има стан, односно породичну стамбену зграду стечен по основу рада у Министарству одбране и Војсци Србије или по било ком другом основу неодговарајуће површине и структуре, а има правo на стамбено обезбеђење у Министарству одбране и Војсци Србије, по одредбама прописа о стамбеном обезбеђењу у Министарству одбране и Војсци Србије.

 

Члан 3.

Право на куповину стана под повољнијим условима нема лице из члана 2. став 1. ове одлуке, као ни чланови његовог породичног домаћинства, који су од дана ступања на снагу Закона, односно од 1. јуна 2018. године, отуђили непокретност –стан или породичну стамбену зграду коју су имали у својини на територији Републике Србије, као и на територији бивших република СФРЈ.

Право на куповину стана под повољнијим условима нема лице из члана 2. став 1. ове одлуке, које је коначно решило своје стамбено питање по одредбама прописа о стамбеном обезбеђењу у Министарству одбране и Војсци Србије.

 

Члан 4.

Под чланом породичног домаћинства у смислу члана 2. ове одлуке, подразумевају се: супружник припадника Министарства одбране и Војске Србије и дете (рођено у браку или ван брака, усвојена и пасторчад). Својство члана породичног домаћинства доказује се личном картом и изводима из матичне књиге рођених и венчаних.

 

Члан 5.

Неодговарајући стан има лице из члана 2. став 3. ове одлуке, ако он иличлан његовог породичног домаћинства имају у својини један или више станова, односно једну или више породичних стамбених зграда чија укупна површина није већа од 92 m2.

Подаци о неодговарајућем стану или породичној стамбеној згради доказују се изводом из листа непокретности, а уколико стан или породична стамбена зграда није укњижена, подаци се доказују документима на основу којих је припадник или пензионисани припадник Министарства одбране и Војске Србије или члан његовог породичног домаћинства стекао право својине на стану.

 

Члан 6.

Лице из члана 2. ове одлуке може на сопствени захтев остварити право на куповину стана било које површине или структуре.

Приоритет за куповину стана под повољнијим условима има припадник Министарства одбране и Војске Србије који нема трајно решену стамбену потребу.

Припадник Министарства одбране и Војске Србије који има неодговарајући стан, може остварити право на куповину конкретног стана под условом да за куповинутог стана није заинтересован припадник Министарства одбране и Војске Србије који нема трајно решену стамбену потребу.

 

Члан 7.

Куповином стана под повољним условима, без обзира на површину и структуру стана, сматра се да је трајно решена стамбена потребалица из члана 2. став 1. ове одлуке.

Лице које реши стамбену потребу куповином стана под повољнијим условима, а има на коришћењу стан у закуп на неодређено време или службени стан, односно просторију адаптирану за становање на привремено коришћење или пословни простор додељен на привремено коришћење, добијен из војностамбеног фонда, из стамбеног фонда Фонда за социјално осигурање војних осигураника Сектора за буџет и финансије (у даљем тексту: Фонд), као и од војне установе која обавља производну и услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити, у обавези је да га врати у војностамбени фонд, стамбени фонд Фонда, као и војној установи која обавља производну и услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити, у року од 45 дана од дана увођења у посед купљеног стана.

Запослено лице на неодређено време у Министарству одбране и Војсци Србије које оствари право на куповину стана под повољнијим условима, у обавези је да остане у радном односу у Министарству одбране и Војсци Србије, наредних десет година од дана закључења уговора о куповини стана, осим лица коме престане радни однос остваривањем права на пензију у том временском периоду и не може отуђити стан купљен у складу са одредбама Закона у року од десет година од дана закључења уговора о куповини стана под повољнијим условима.

Лице, ранији припадник Министарства одбране и Војске Србије који је право на пензију остварио у Министарству одбране и Војсци Србије и који оствари право на куповину стана под повољнијим условима, не може отуђити станкупљен у складу са одредбама Закона у року од десет година од дана закључења уговора о куповини стана под повољнијим условима.

Уколико лице из ст. 3. и 4. овог члана, поступи супротно наведеним одредбама, у обавези је да исплати разлику између уговорене цене и тржишне вредности стана. Тржишну цену стана утврђује орган јединице локалне самоуправе надлежан за утврђивање, наплату и контролу прихода јединице локалне самоуправе.

Члан 8.

Лице из члана 2. ове одлуке подноси изјаву организационој јединици Министарства одбране надлежној за стамбене послове да своје стамбено питање жели коначно да реши куповином стана под повољнијим условима, по одредбама Закона и ове одлуке.Лице из члана 2. ове одлуке које има право на стамбено обезбеђење у Фонду, подноси изјаву Фонду да своје стамбено питање жели коначно да реши куповином стана под повољнијим условима, по одредбама Закона и ове одлуке.

Цивилно лице из члана 2. ове одлуке које је запослено у војној установи која обавља производну и услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити, остварује право на стамбено обезбеђење у складу са прописима којима се уређује пословање те установе. Наведено лице подноси изјаву војној установи где је на служби или је пензионисано у тој војној установи.

За запослена лица у Министарству одбране и Војсци Србије тачност података из изјаве оверава претпостављени надлежни старешина јединице –установе у којој је лице на служби, а за пензионисана лица изјаву оверава јавни бележник.

 

Члан 9.

На основу поднете изјаве, организациона јединица Министарства одбране надлежна за стамбене послове, Фонд као и војна установа која обавља производну и услужну делатност по принципу стицања расподеле добити, лицу из члана 8. ове одлуке, доставља уверење –потврду да испуњавауслове из члана 2. став 1. ове одлуке.

 

Члан 10.

На основу ове одлуке, објављеног Јавног огласа и поднетих изјава лица из члана 8. ове одлуке, утврђује се списак лица која могу остварити право на куповину стана под повољнијим условима, са тачно наведеним подацима о припаднику снага безбедности, и то:

1)списак припадника Министарства одбране и Војске Србије који немају трајно решену стамбену потребу;

2)списак припадника Министарства одбране и Војске Србије који имају неодговарајући стан.Списак лица припадника Министарства одбране и Војске Србије који могу остварити право на куповину стана под повољнијим условима, нарочито, садржи:

1)име и презиме припадника Министарства одбране и Војске Србије и матични број;

2)податке о члановима породичног домаћинства припадника Министарства одбране и Војске Србије (име, презиме и сродство).

Списак лица из Фонда, као и војне установе која обавља производну и услужну делатност по принципу стицања расподеле добити, доставља се организационој јединици Министарства одбране надлежној за стамбене послове ради обједињавања и достављања привредном друштву.

Списак лица из става 1. овог члана, ажурира се два пута годишње и доставља се привредном друштву из члана 3. став 1. тачка 2) Закона, у року од шест месеци од ажурирања спискова према локацији стамбеног комплекса.

 

Члан 11.

Република Србија или привредно друштво чији је оснивач Република Србија, а које се оснива за сваку појединачну локацију на којој се гради стамбени комплекс у оквиру Пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, на основу члана 6. тачка 1. Закона, расписује јавни позив за продају станова у стамбеним зградама за колективно становање.

Право учешћа на јавном позиву имају лица из члана 2. став 1. ове одлуке, чији су подаци наведени у списку лица из члана 10. став 1. ове одлуке.

По утврђивању испуњености услова у складу са Законом, као и утврђивању да лице из члана 2. став 1. ове одлуке има обезбеђена средства за куповину стана, односно по утврђивању кредитне способности, привредно друштво (инвеститор) са тим лицем закључује уговор о куповини стана, који садржи елементе предвиђене чланом 6. тачка 3. Закона.

Члан 12.

По добијању обавештења од стране инвеститора (привредног друштва) да је решење о грађевинској дозволи из члана 19. Закона за изградњу стамбених зграда за колективно становање на одређеној локацији постало правноснажно, организациона јединица Министарства одбране надлежна за стамбене послове објављује јавни оглас који потписује државни секретар надлежан за стамбену проблематику, а којим се позивају сва заинтересована лица која имају право на стамбено обезбеђење у Министарству одбране и Војсци Србије, у Фонду као и војној установи која обавља производну и услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити, да поднесу изјаве за куповину стана под повољнијим условима у месту у којем је издата грађевинска дозвола.

 

Члан 13.

Лице из члана 2. став 1, а у вези са чланом 8. ове одлуке које је поднело изјаву, а до закључења уговора о куповини стана на други начин реши своје стамбено питање, у обавези је да о томе обавести организациону јединицу Министарства одбране надлежну за

стамбене послове, Фонд, као и војну установу која обавља производну и услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити, у року од 8 (осам) дана од дана решавања стамбене потребе.

Лице из члана 2. став 1, а у вези са чланом 8. ове одлуке које одустане од поднете изјаве, до закључења уговора о куповини стана, у обавези је да о одустанку, својом изјавом, обавести организациону јединицу Министарства одбране надлежну за стамбене полове, Фонд, као и војну установу која обавља производну и услужну делатност по принципу стицања и расподеле добити, у року од 8 (осам) дана од дана одустанка.

Лице из члана 2. став 1, а у вези са чланом 8. ове одлуке које закључи уговор о куповини

 

 

Следи ИЗЈАВА за куповину стљанља под повољнијим условима која је дата на Сајту Министарства одбране