Удружење војних пензионера Србије уручило Скупштини и Влади Петицију  са 25.116 потписа и Заштитнику грађана Притужбу са 21.758 потписа

 

ВОЈНИ ПЕНЗИОНЕРИ ЗАХТЕВАЈУ ДА СЕ ПОШТУЈЕ ЗАКОН

Делегација Удружења војних пензионера Србије,   коју је предводио  председник  Љубомир Драгањац, уручила је, 24. октобра ове године,  Петицију Народној скупштини Републике Србије и Влади Републике Србије коју је својеручно потписало 25.116 корисника војне пензије и војних осигураника. Истог дана делегација је уручила Притужбу Заштитнику грађана коју је својеручно потписало 21.758 корисника војне пензије. Петиција и Притужба упућене су и потпредседнику Владе др Јовану Кркобабићу, министру одбране Драгану Шутановцу и министру рада и социјалне политике Расиму Љајићу.

При уручивању Притужбе, обављен је разговор са Заштитником грађана Сашом Јанковићем. Ставове УВПС и разлоге подношења Притужбе Заштитнику грађана образложио је председник УВПС Љубомир Драгањац.

Заштитник грађана је информисао представнике  Удружења да је поводом неисплаћених припадајућих пензија за период од 1. 8. 2004. до 30. 11. 2007. године већ упутио препоруку Фонду за СОВО, и да ће надлежним органима благовремено упутити и препоруку која се односи на остале делове Притужбе војних пензионера.

У пропратном акту, упућеном Скупштини,  који је потписао председник УВПС Љубомир Драгањац, објашњена је суштина  масовног  потписивања Петиције: Петиција Скупштини и Влади

„У прилогу достављамо петицију за доношење Закона о социјалном осигурању војних осигураника и одлагање примене одредаба Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању које се односе на војне осигуранике. Петицију је потписало 25.116 војних осигураника, углавном корисника војне пензије, али и чланова породица војних осигураника и осталих грађана. Потписивање петиције обављено је преко општинских организација УВПС, које су својим печатима овериле веродостојност личних података и потписа подносиоца петиције.

Од 1. јануара 2008. године, када је ступио на снагу Закон о Војсци Србије, регулативу социјалног осигурања војних осигураника чини конгломерат до сада важећих и новодонесених прописа, који нису међусобно усаглашени, а у неким решењима су и противуставни, јер нарушавају принцип једнакости грађана пред законом, укидају стечена права и слично. Значајна права установљена подзаконским прописима (права везана за стамбено обезбеђење, једнократну новчану помоћ, помоћ у случају смрти итд), која се сада остварују преко Фонда за социјално осигурање војних осигураника би се угасила у наредном периоду. Због неусаглашености одредби о пензијском основу и усклађивању војних пензија, сада постоје четири категорије војних пензионера истог чина, а драстично различитих износа пензија.

Све изнето, уз разлоге садржане у Петицији, намеће потребу да се ова проблематика темељито размотри и целовито уреди посебним законом, а до тада интегрисање пензијских система одложи, поготово с тога што, колико нам је познато, услови за интегрисање фондова нису обезбеђени, нити  су извршене неопходне припреме.

Уколико се Петиција, бар начелно, уважи спремни смо детаљније изложити шта и као би, по нашем мишљењу, требало уредити.

Молимо да петицију доставите посланичким групама у Народној скупштини Републике Србије, како би посланици, евентуално, искористили своје овлашћење из члана 107. Устава Републике Србије.“

У скоро идентичном тексту упућеном   Влади Републике Србије - Кабинету председника Владе, Удружење ВПС на крају акта тражи од Владе одговор – став о покренутом питању.

Притужба Заштитнику грађана

У пропратном акту Удружења  упућеном Заштитнику грађана,  наведени су основни разлози због чега су војни пензионери одлучили  да поднесу колективну притужбу Заштитнику грађана.

„Прослеђујемо вам на надлежност колективну Притужбу корисника војних пензија против Фонда за социјално осигурање војних осигураника и Владе Републике Србије због кршења права из пензијског осигурања и против Народне Скупштине и Владе Републике Србије због кршења законом и уставом прописаних права. Притужбу подноси 21.758 корисника војних пензија. Потписивање Притужбе обављено је преко општинских организација Удружења војних пензионера Србије (УВПС), које су својим печатима овериле веродостојност личних података и потписа подносиоца притужбе.

Иако се ради о индивидуалним притужбама сваког од потписника, оформљена је колективна притужба из разлога економичности, као и немогућности већине подносилаца да то појединачно учине (старост, болест, неукост, немогућност плаћања адвоката и слично).

Околност да притужбу подноси 21.758 корисника војних пензија  указује на алармантан степен кршења Уставом и законом установљених права корисника војних пензија и њиховог тешког социјално-економског статуса, као и незадовољства и негативних политичких тензија те популације. С тога, апелујемо да предметну притужбу неодложно размотрите и по њој донесете одлуку.

Сматрамо сврсисходним да у поступку по овој притужби, укључив и обавештење  о  одлуци по њој, комуницирате са Главним одбором УВПС, који ће у име подносилаца  притужбе достављати податке по вашим евентуалним захтевима, а подносиоце притужбе обавестити о њеном исходу.

Нове околности за Притужбу

Као саставни део разлога Притужбе, наводимо нове околности настале у међувремену, и то:

1. Притужба због неисплаћивања припадајуће пензије у периоду од 1. 8. 2004. до 30.11.2007. године била је предмет вашег разматрања поводом више, раније поднетих, индивидуалних притужби. Одлуком бр. 17-2227/10 од 12. 7. 2011. године утврдили сте да је Фонд за социјално осигурање војних осигураника (Фонд СОВО) учинио повреду принципа добре управе и права корисника војних пензија, јер није поступио по сопственим правноснажним и извршним решењима о усклађивању пензија за наведени период, те упутили препоруку да без одлагања изврши исплату закинутог дела пензија, уз обавезу да вам у року од 60 дана достави доказе да је по препоруци поступљено. Фонд СОВО и Влада до сада нису поступили по вашој препоруци, па оштећени и даље своје право реализују путем принудне наплате, преко суда.

Сем што игноришу препоруку Заштитника грађанина, Фонд СОВО и Влада игноришу и закључак Народне Скупштине Републике Србије, РС бр. 42 од 20. јула 2011. године донет поводом разматрања редовног годишњег извештаја заштитника грађана, да је „дужност свих државних органа и носилаца јавних овлашћења да, у вршењу својих надлежности, поштују препоруке заштитника грађана у циљу остваривања и заштите људских и мањинских права и слобода, као и да поступају у складу са начелима добре управе".

2. У односу на Притужбу због неусклађивања пензије са ванредним повећањем пензија за 11,06% од 1. 1. 2008. године, нова околност је да је Управни суд почео да доноси одлуке у управним споровима, тако што тужбе одбија из формалних разлога, без упуштања у меритум спора. Наиме, Управни суд тужбе одбија „из разлога што не постоји основ, то јест општи акт - одлука Управног одбора Фонда СОВО за ванредно усклађивање војних пензија...“ Управни одбор Фонда СОВО је дана 29. 9. 2011.године донео одлуку на којој инсистира Управни суд, али је, противно одредбама члана 193. ст. 1. Закона о Војсци Србије, одлучио да ванредно усклађивање војних пензија у висини 11,06% није основано, јер нису испуњени Законом прописани услови. Законитост цитиране одлуке, највероватније, неће моћи бити преиспитивана ни у поступку пред Уставним судом, који сматра да акти о усклађивању пензија нису општи акти већ акти „техничко-спроведбеног карактера", нити у управном спору пошто Управни суд исте акте сматра општим актима. Тиме створено стање, у коме је једино евидентно доследно настојање на опструисању права војних пензионера, ако и обраћање заштитнику грађана буде безуспешно, мораће се, изгледа, решавати пред међународним судом у Стразбуру.

Апелујемо да наведене нове околности узмете у обзир при одлучивању по предметној притужби, а одлуку донесете у најкраће  могућем року. На ваш захтев, спремни смо и непосредно допунити образложење предметне притужбе.“ С.Ј.