Информација УВПС о остваривању права на ванредно повећање (11,06)

 

СТРАЗБУР НА ВИДИКУ

 

Поводом Одлуке Управног  одбора Фонда СОВО – да корисницима војне пензије не припада право на ванредно повећање пензија  за 11,06 одсто, Удружење војних пензионера Србије упутило  је свим општинским и градским организацијама УВПС информацију о томе шта треба даље чинити ради остварења овог права.

 

„…Законитост  Одлуке Управног одбора Фонда СОВО може се, и треба“, како је објашњено у информацији, „преиспитати у поступку пред Уставним судом и у управном спору пред Управним судом. Иницијативу за оцену законитости предметне одлуке поднео је Уставном суду Главни одбор УВПС, а тужбе за поништавање те Одлуке у управном спору могу поднети Управном суду, појединачно, оштећени корисници војних пензија  чији су захтеви за усклађивање  пензије одбијени.

У тужбама којим се покреће управни спор, као туженог треба означити, поред другостепене комисије, и Управни одбор Фонда СОВО, тражити поништење решења донетог по захтеву и Одлуке Управног одбора Фонда СОВО бр. 62960-5 од 29. 9. 2011. године, те предложити да Управни суд по тужби одлучи у спору пуне јурисдикције. Они који су тужбе поднели, а није донета пресуда, треба да тужбе допуне проширењем  и на Управни одбор Фонда СОВО и спорну Одлуку, уз напред наведени предлог. У случајевима где је управни спор окончан  пресудом којом је тужба одбијена из разлога што није донета одлука Управног одбора Фонда СОВО, може се поднети Управном суду тужба за понављање поступка, по основу нове чињенице, тј. Одлуке Управног одбора Фонда СОВО (чл. 56. Ст. 1. Закона о управним  споровима). У тужби за понављање поступка треба навести број и датум пресуде, разлог  понављања и предлог да се пресуда преиначи, тако што ће тужба бити уважена, оспорене одлуке  Фонда СОВО поништене, те тужиоцу утврђено право на ванредно повећање пензије за 11.06%  од 1. 1. 2008. године. Уз тужбу треба приложити копију Одлуке Управног одбора Фонда СОВО.

Уколико Управни суд  пресуди да војним пензионерима припада право на ванредно повећање пензија за 11,06% а Фонд за СОВО не поступи по пресуди, тј. не изврши усклађивање пензије, наплата закинутог дела пензије може се остваривати у парничном поступку, подношењем тужбе за накнаду штете.

У случају да Управни суд донесе по тужиоца неповољну одлуку, односно пресуду да војним пензионерима не припада предметно ванредно повећање пензије, што се не може искључити, преостаје једино обраћање Европском суду за људска права у Стразбуру.“

 

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ПИО 01 БРОЈ 181-431/08

На основу члана 70. став 4, члана 76. став 2, члана 81, члана 224. став 2. и члана 244. став 7. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", бр. 34/03, 64/04 - УС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон и 63/06 - УС), члана 73. став 1. тачка 2. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", број 85/05), чл. 2. и 2а Уредбе о праву на аконтацију пензије корисницима пензија са сталним пребивалиштем на територији Републике Србије који су право на пензију остварили у другим републикама бивше СФРЈ („Службени гласник РС", бр. 76/92, 16/93, 42/93, 75/93, 98/93, 28/94, 1/95 и 22/96) и члана 25. став I. тачка 6), а у вези са чланом 56. Статута Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у оснивању („Службени гласник РС", број 121/07)

Лице овлашћено за заступање Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, доноси

 

РЕШЕЊЕ

 

о ванредном усклађивању пензија, вредности општег бода и новчаних накнада од јануара 2008. године

 

1. Овим решењем усклађују се пензије, вредност општег бода, новчане накнаде за телесно оштећење и помоћ и негу и новчане накнаде по основу инвалидности из члана 224. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, од 1. јануара 2008. године, за 11,06%.

 

2. Пензије и новчане накнаде за телесно оштећење и помоћ и негу усклађују се процентом из тачке 1. овог решења у односу на усклађену пензију и новчану накнаду по Решењу о усклађивању пензија, вредности општег бода и новчаних накнада од октобра 2007. године („Службени гласник РС, број 99/07).

 

3. Најнижи износ пензије усклађује се процентом из тачке 1. овог решења у односу на Решење о усклађивању пензија, вредности општег бода и новчаних накнада од октобра 2007. године („Службени гласник РС", број 99/07).

4. Вредност општег бода усклађује се процентом из тачке 1. овог решења у односу на усклађену вредност општег бода по Решењу о вредности општег бода за октобар, новембар и децембар 2007. године и јануар, фебруар и март 2008. године („Службени гласник РС", број 99/07).

 

5. Новчана накнада по основу инвалидности из члана 224. Закона о пензијском и инвалидском осигурању усклађује се процентом из тачке 1. овог решења у односу на усклађену новчану накнаду по Решењу о усклађивању пензија, вредности општег бода и новчаних накнада од октобра 2007. године („Службени гласник РС", број 99/07) и не може бити већа од 15.038.55 динара.

 

6. Усклађивање пензија из тачке 2. овог решења односи се и на аконтацију пензија остварених по Уредби о праву на аконтацију пензије корисницима пензија са сталним пребивалиштем на територији Републике Србије који су право на пензију остварили у другим републикама бивше СФРЈ.

 

7. Исплата усклађене пензије и новчаних накнада по овом решењу вршиће се од 1. јануара 2008. године.

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије".

 

01 број 181-431/08

У Београду, 25. јануара 2008. године

Лице овлашћено за заступање,

Горан Лончар, с.р.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

На основу члана 70. став 4, члана 76. став 2, члана 81, члана 224. став 2. и члана 244. став 7. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", бр. 34/03, 64/04 - УС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон и 63/06 - УС), члана 73. став 1. тачка 2. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", број 85/05), чл. 2. и 2а Уредбе о праву на аконтацију пензије корисницима пензија са сталним пребивалиштем на територији Републике Србије који су право на пензију остварили у другим републикама бивше СФРЈ („Службени гласник РС", бр. 76/92, 16/93, 42/93, 75/93, 98/93, 28/94, 1/95 и 22/96) и члана 25. став I. тачка 6), а у вези са чланом 56. Статута Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у оснивању („Службени гласник РС", број 121/07)

Лице овлашћено за заступање Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, доноси

 

РЕШЕЊЕ

 

о ванредном усклађивању пензија, вредности општег бода и новчаних накнада од јануара 2008. године

 

1. Овим решењем усклађују се пензије, вредност општег бода, новчане накнаде за телесно оштећење и помоћ и негу и новчане накнаде по основу инвалидности из члана 224. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, од 1. јануара 2008. године, за 11,06%.

 

2. Пензије и новчане накнаде за телесно оштећење и помоћ и негу усклађују се процентом из тачке 1. овог решења у односу на усклађену пензију и новчану накнаду по Решењу о усклађивању пензија, вредности општег бода и новчаних накнада од октобра 2007. године („Службени гласник РС, број 99/07).

 

3. Најнижи износ пензије усклађује се процентом из тачке 1. овог решења у односу на Решење о усклађивању пензија, вредности општег бода и новчаних накнада од октобра 2007. године („Службени гласник РС", број 99/07).

4. Вредност општег бода усклађује се процентом из тачке 1. овог решења у односу на усклађену вредност општег бода по Решењу о вредности општег бода за октобар, новембар и децембар 2007. године и јануар, фебруар и март 2008. године („Службени гласник РС", број 99/07).

 

5. Новчана накнада по основу инвалидности из члана 224. Закона о пензијском и инвалидском осигурању усклађује се процентом из тачке 1. овог решења у односу на усклађену новчану накнаду по Решењу о усклађивању пензија, вредности општег бода и новчаних накнада од октобра 2007. године („Службени гласник РС", број 99/07) и не може бити већа од 15.038.55 динара.

 

6. Усклађивање пензија из тачке 2. овог решења односи се и на аконтацију пензија остварених по Уредби о праву на аконтацију пензије корисницима пензија са сталним пребивалиштем на територији Републике Србије који су право на пензију остварили у другим републикама бивше СФРЈ.

 

7. Исплата усклађене пензије и новчаних накнада по овом решењу вршиће се од 1. јануара 2008. године.

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије".

 

01 број 181-431/08

У Београду, 25. јануара 2008. године

Лице овлашћено за заступање,

Горан Лончар, с.р.