ОРИЈЕНТАЦИОНИ ОБРАЗАЦ ЖАЛБЕ

кад Фонд СОВО одбија захтев за повећање пензије за 11,06 одсто

 

 

Више корисника војне пензије питало је шта да чине  кад  Фонд СОВО одбиje  њихов захтев за повећање пензије за 11,06 одсто. Ево одговора правника:

На решење Фонда СОВО којим је одбијен захтев за повећање пензије за 11,06 одсто од 1.1. 2008. године треба изјавити жалбу. Оријентациони образац жалбе, који садржи све неопходне елементе,  је:

 

ФОНДУ ЗА СОЦИЈАЛНО

ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

За Комисију Скупштине Фонда за СОВО за

ревизију и решавање  у другом степену о правима из

пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника

БЕОГРАД

Ул. Крунска број 13


Против решења Фонда за СОВО број______________од_______________, којим је одбијен мој захтев за повећање пензије за 11,06 одсто од 1.1. 2008. године, изјављујем

 

Ж А Л Б У

Због повреде материјалног права

Разлози

 

Чланом 193. Закона о Војсци Србије (ЗВС), који је на снази од 01.01. 2008. године, прописано је да се усклађивање пензија војних осигураника врши по динамици и на начин утврђен Законом којим се  уређује пензијско и инвалидско осигурање. Решењем Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 01. Бр. 181-431/08 од 25.01. 2008. године, ванредно су усклађене односно повећане пензије  за 11,06 одсто од 1. јануара 2008. године, па је Фонд СОВО, сагласно цитираној одредби ЗВС, био дужан да ми пензију усклади односно повећа за 11,06 одсто од 1. јануара 2008. године и на тако утврђену вредност бода примени наредна повећања, али то до данас није учинио, а мој захтев одбио као неоснован. Тиме су прекршене одредбе напред цитираних прописа, односно повређено материјално право.

Са изнетих разлога предлажем да  другостепена комисија ову жалбу уважи и жалбено решење преиначи тако што ће ми признати тражено повећање или ожалбено решење укине и врати првостепеном органу на поновно одлучивање.

 

Подносилац жалбе

_____________________________

/Име, презиме, адреса/