У „Службеном војном листу“, број 2/2024 од 22. јануара (2024. године), објављена је одлука министра одбране о садржини, облику и коришћењу лекарских рецепата у војноздравственим установама и санитетским јединицама и установама Војске Србије.

Овом одлуком дефинисано је да прописивање и издавање медицинских средстава у војноздравственим установама врши кроз модул „Рецепти“ у Здравствено-информационом систему (е-рецепт).

Oвом одлуком је дефинисано да се лек и медицинско средство прописују у количини која је према стању болесника и природи обољења потребна за лечење до седам дана за акутна, односно до 30 дана за хронична обољења.

Изузетно за потребе примене лека и медицинских средстава у дужем периоду а на основу стручне процене здравственог стања пацијента, може се прописати лек и медицинско средство за обновљиво издавање које важи за период означен на лекарском е-рецепту, а највише шест месеци од дана прописивања лека и медицинског средства.

Изузетно од прдходно наведеног, ако се терапија за хронична обољења није мењала у предходних годину дана, на једном рецепту – образцу СнСл – 15.3 лекови и медицинска средства могу се прописати у количини потребној за два месеца.