У скалду са одредбама члана 101. Закона о здравственом осигурању и чланом 40. став 3. Правилника о платама професионалних припадника, накнаде због привремене спречености за рад – боловање до 30 дана од 1. јуануара 2018. године исплаћиваће се на терет послодавца, односно на терет Министарства одбране.

 

Применом наведеног закона и правилника обустављено је незаконито коришћење новчаних средстава из доприноса за здравствену заштиту која се уплаћује за војне осигуранике (професионална војна лица и војни пензионери).

Одлука (број 11729-3 од 4.12.2014) о рефундацији накнаде за плате за време привремене спречености за рад донета је 4. 12. 2014. године, чијом применом је за боловање је исплаћено око 4.208.000.000 динара, од чега за боловање до 30 дана - око 3 милијарде динара.

Незаконито ангажовање средстава из доприноса за здравствено осигурање умногоме је нарушило систем снабдевања лековима и санитетским матријалом, а и редовност исплате путних и других трошкова.

Представници УВПС у Надзорном и Управном одбору, као и руководство УВПС, у више наврата указивали су на незаконитост оваквог ангажовања средстава и на негативне последице које ће имати на функционисање здравствене заштите у целини. Очекујемо да Министарство одбране у наредном периоду рефундирана средства за боловање до 30 дана врати Фонду за СОВО.