У последње време, све већи број општинских-градских организација и појединаца нам се обраћају са питањем да ли је потребно и свесисходно прибављање од РФ ПИО Уверења у износу неисплаћеног дела пензије, месечно и укупно од новембра 2014. године до подношења Захтева, по основу Закона о привременом уређивања начина исплате пензија.

 

С тим у вези дајемо следеће обавештење

:

 

 

  1. Прибављањем тих Уверења не прекида се ток застаревања потраживања накнаде штете по основу Закона о привременом уређивању начина исплате пензије.

 

  1. Та Уверења могу послужити као доказ о висини потраживања у евентуалним парницама за накнаду штете по том основу, чиме би се могла избећи потреба вештачења.

 

  1. У овом случају пасивно је легитимисана Република Србија, јер су та средства отишла у буџет Републике Србије а не Фонду ПИО.

 

У случају покретања парнице по овом основу саветује се да се од адвоката тражи да сами алиментирају трошкове поступка до правноснажности пресуде, тако да ризик негативног исхода парнице не сноси оштећени војни пензионери.

 

Напред наведено треба имати у виду приликом опредељења да ли тражити предметно Уверење или не, о чему сваки појединац треба да одлучи.

 

Намомињемо да се позитиван исход предметних парница сигурно не може постићи све док Уставни суд Србије, односно Европски суд за људска права, не ставе ван снаге предметни Закон као неуставан, односно противан релевантним европским конвенцијама којима је уређена ова материја.

 

* * *

 

 

За све оне који желе да поднесу уверење, дајемо формализовани образац.

 

 

 

________________________________                            ЈМБГ: ____________________

(Име и презиме

________________________________

(Улица и број)

________________________________

(Место )

________________________________

(Датум )

 

 

 

Филијали фонда ПИО     ______________________

Улица и бр. _________________________________

Место   ____________________________________

 

Захтев доставља и

тражи.-

 

На основу члана 90. и 91. Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник РС“, број 18/2016) као и на основу члана 45. става 1. и члана 49. став 2. Статута РФ за ПИО (,,Службени гласник РС“, број 31/2008, 37/2008-испр. и 140/2014),  подносим

 

З   А   Х   Т   Е   В

 

Да ми донесете  УВЕРЕЊЕ о висини задржаних износа од пензије по основу Закона о привременом уређивању начина исплате пензије („Службени гласник РС, бр. 116/2014 и 99/16) и то за период, почев од исплаћене умањене пензије за месец новембар 2014. године, до, закључно са исплаћеном пензијом за месец ___________________   године исказано у табеларном прегледу и то:

 

-   Припадајући месечни износ пензије по Решењу.

- Исплаћени месечни износ пензије након умањења по Закону о привременом уређивању начина исплате пензија и

-  Обустављени месечни износ од пензије.

 

С поштовањем,

 

Подносилац захтевa

________________________