Председник УВПС Љубомир Драгањац, у својству председника Иницијативног одбора за народну иницијативу упутио је писмо председнику Народне Скупштине Републике Србије Маји Гојковић следеће садржине:

 

,,Дана 17. новембра 2016. године, а на основу спроведене народне иницијативе коју је потписало 33.898 чланова овог Удружења и других грађана, поднели смо Народној скупштини предлоге закона и то: Предлог Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија („Службени гласник РС“, бр. 116/14) и Предлог Закона о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 1`07/2009,101/2010, 93/2012, 63/2013, 102/2013, 75/2014 и 14/2014).

 

 

По одредби члана 152. Пословника Народне скупштине, били сте дужни напред наведене Предлоге закона одмах по пријему доставити народним посланицима, надлежним одборима (из члана 48, 52 и 61. Пословника) и Влади, што, колико нам је познато, нисте учинили. Алтернативно, уколико сте сматрали да наведени Предлози закона нису поднети у складу са Уставом, Законом и Пословником Народне скупштине, били сте дужни поступити по одреби члана 153. Пословника Народне скупштине, што, такође нисте учинили, па закључујемо да поднети предлози закона испуњавају услове за увршћење у дневни ред седнице Народне скупштине прописане чланом 85. став 2. Пословника Народне скупштине.

 

Међутим, по напред наведеним предлозима Народна скупштина није одлучивала ни на једној у међувремену одржаној седници, нити су ти предлози изношени на разматрање ради уврштавања у дневни ред тих седница, иако је предложено да се о ови предлози закона разматрају по хитном поступку.

 

Овакво, објективно цењено, игнорисање предлога народне иницијативе и кршење Устава и закона од стране највишег законодавног органа  већ резултира негативним коментарима и политичким тензијама међу потписницима народне иницијативе, па се не могу искључити јавни протести у свим градовима где је народна иницијатива потписивана.

 

Са изнетих разлога, апелујемо да се на једној од првих наредних седница Народне скупштине поступи по наведеним предлозима закона у складу са Пословником Народне скупштине.

 

Алтернативно, уколико евентуално сматрате да постоје разлози да се предметни предлози не уврсте у процедуру одлучивања по њима, очекујемо да нам се ти разлози писано саопште, ради нашег опредељења у погледу подношења жалбе надлежном суду, сходно одредби члана 41. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, бр. 48/4 и 11/98).“