Обраћање Иницијативног одбора за народну иницијативу председници Скупштине Републике Србије

У име Иницијативног одбора за прикупљање потписа за Народну иницијативу којом се захтева враћање пензија на ранији ниво, председник тог одбора, уједно и председник УВПС Љубомир Драгањац обратио се председници Скупштине РС Маји Гојковић оактом следеће садржине:

,,Актом чију фотокопију прилажемо ургирали смо поступање Народне скупштине Републике Србије по легитимно поднетим предлозима закона и то: Предлог Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија („Службени гласник РС“, бр. 116/14) и Предлог Закона о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009,101/2010, 93/2012, 63/2013, 102/2013, 75/2014 и 14/2014).

 

На напред наведену ургенцију нисмо добили никакав одговор, нити је у међувремену Народна скупштина поступала по наведеним законима.

Стога, као овлашћени предлагач, а истовремено и по члану 15. ст. 1. Закона о  слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04,, 54/07, 104/09, 36/10), поново ургирамо и инсистирамо на одговору у погледу поступања Народне скупштине по наведеним законима.

Напомињемо да смо фрапирани чињеницом да сте ажурно одговорили на сличан захтев појединаца, док сте обраћање овога Удружења као легитимног предлагача игнорисали.

Таквим игнорантским понашањем кршите релевантну регулативу по предметном питању и спречавате ово Удружење да искористи право жалбе надлежном суду уколико заузмете став да предлози закона нису поднети у складу са прописаном процедуром

Очекујемо и захтевамо неодложан одговор по напред наведеном, како би обавестили потписнике иницијативе, код којих је све присутније настојање да јавним протестом искажу своје незадовољство.

Истичемо да Иницијативном одбору није приликом подношења  наведених предлога закона и спискова потписника народне иницијативе стављена било каква примедба у погледу форме и процедуре, нити захтевано да се нешто у томе погледу коригује и допуни”.