Представници Удружења војних пензионера Србије, на основу члана 107. Устава Републике Србије, члана 39. Закона о референдуму и народној иницијативи и члана 150. Став 1. Пословника Народне Републике Србије поднели су данас: (1) Предлог Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија (,,Службени гласник РС”, број 116/14), и (2) Предлог Закона о изменама Закона о пензијском и нинвалидском осигурању (,,Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/08 – УС, 84/04 – др. Закон, 85/05, 101/05 – др. Закон, 6306 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13 и 108/13, 75/1014 и 142/2014) са предлогом да се, на основу члана 167. Пословника Народне скупштине, донесу по хитном поступку.

Наведене предлоге је, у поступку прописаном за спровођење народне иницијативе, потписало 33.898 бирача, чиме су стекли статус овлашћених предлагача према одредбама Устава и Пословника Народне скупштине, што се доказује листом поптисника која садржи 2044 листова - страница. Удружење војних пензионера није узело у обзир потписе који нису садржали све неопходне податке.

За представника предлагача одређен је Љубомир Драгањац, председник Иницијативног одбора и председник Удружења војних пензионера Србије.