После дописа које је Удружење војних пензионера Србије упутило Фонду за социјално осигурање војних осигураника поводом употребе идентификационих картица здравственог осигурања, из те установе стигло је следеће објашњење:

,,Фонд за социјално осигурање војних осигураника је током 2010. и 2011. године војним осигураницима издао одређени број картица здравственог осигурања. Једном делу картица важност је истекла у 2015. години, а другом делу картица истиче у 2016. години.

С обзиром да постојећим картицама здравственог осигурања није могуће продужити рок важења, Фонд за социјално осигурање војних изасланика је у обавези да приступи опозиву сертификата за картице здравственог осигурања које су истекле, тј. Да изврши опозив свих израђених картица здравственог осигурања.

У вези са наведеним обавештавамо вас да је картица здравственог осигурања била саставни део здравствене књижице војног осигураника и да се овера види искључиво у здравственој књижици. Картице здравственог осигурања војних осигураника, које је издао овај фонд нису валидне за проверу осигурања војних осигураника. Такође напомињемо да картице здравственог осигурања нису израђене за све војне осигуранике, те да у том смислу она и не може бити документ за утврђивање осигурања.

Сходно томе, приликом пријема војних осигураника у здравствене установе из Плана мреже РФЗО, проверу здравственог осигурања војних осигураника треба вршити искључиво на основу здравствене књижице. Дакле, једини документ који је валидан за утврђивање својства војног осигураника је здравствена књижица. О овоме је обавештена и Дирекција републичког фонда за здравствено осигурање, а која обавештава своје филијале и цивилне здравствене установе из Плана мреже РФЗО. Убудуће не би требало да долази до оваквих и сличних проблема. Уколико би и дошло до појединачних проблема доставили смо и контакт-телефоне (011 32 03 290; 011 32 03 207; 011 32 03 201 и 011 32 03 543) на које се здравствене установе могу информисати о статусу војних осигураника.

У местима где не постоји војно-здравствена установа војни осигураници могу несметано да користе примарну здравствену заштиту у цивилним домовима здравља.

Што се вашег предлога тиче да налоге за исплату путних трошкова прима и одређује 1. група (за послове са војним осигураницима – Крагујевац) узеће се у разматрање јер је сличан предлог достављен и из 1. групе. Наведено питање ће се разматрати у наредном периоду”.