Председник Удружења војних пензионера Србије Љубомир Драгањац упутио је недавно РФ ПИО акт у вези са војним пензионерима који су засновали радни однос, а односи се на право за остваривање права на ванредно увећање пензија за 11,06 одсто. Писмо доносимо у целости:

 

 

Удружењу војних пензионера Србије обратило се више корисника војне пензијекоји су пензионисани пре 31.12.2007. године, а после пензионисања су засновали радни однос, а који траже да им се призна право на ванредно повећање пензија од 11,06% од 01.01.208. године.

 

Веше војних пензионера је после пензионисања, на основу члана 257. став 1.  Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС, бр. 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 и 75/2014), засновали су радни однос те су, поред пензије, имали и одређена примања и уплаћивали су законом прописани допринос за пензијско и инвалидско осигурање.

 

После престанка радног односа, корисник војне пензије је захтевом, како је чланом 257. став 1. Законом о пензијском и инвалидском осигурању, прописано тражили да им се пензија прерачуна и одреди у новом износу. Пензија је на тај начин решењем надлежне филијале прерачуната и одређена у новом износу и исплаћује се у складу са чланом 257 став 5. Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

 

Министарсво за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је актом Број: 07-00-00063/2016-07 од 12.02.2016. године, обавестило ово Удружење, да право на исплату разлике по основу права на ванредно усклађивањеприпада и корисницима војне пензије остварене до 31. децембра 2007. године, који су након пензионисања остварили најмање годину дана стажа осигурања и поднели захтев за поновно одређивање пензије, и којима је нови износ пензије одређен према одредби члана 257. Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

 

Поједини корисници пензија су се обратили надлежним филијалама ПИО фонда да им се исплати разлика по основу права на ванредно усклађивања пензија. Поједине филијале ПИО фонда су те кориснике обавестиле да се ово усклађивање пензија неће примењивати на кориснике старосне пензије којима је по основу запослења, односно обављања самосталне делатности извршено поновно одређивање старосне пензије. За ове кориснике исплата разлике вршиће се почев од 1. 1.2008. године, до датума када је одређен нов износ пензије по прописима фонда.

 

Из РФ ПИО стигао је одговор директора сектора Енвера Никшића, који такође доносимо у целости:

 

Поводом Вашег дописа 01 број 145-1 од 16.  маја 2016. године у вези са правом на ванредно усклађивање војних пензија од 1. јануара 2008. године корисника којима је по основу запослења, односно обављања самосталне делатности, у складу са чланом 83. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", број 101/10), извршено поновно одређивање старосне пензије, обавештавамо Вас о следећем:

 

Ванредно усклађивање војних пензија у складу са чланом 75. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник рс\ број 85/05), а у вези члана 193. став 1. Закона о Војсци Србије („Службени гласник рс\ бр. 116/07, 88/09, 101/10-др. закон и 10/15), почев од 1. јануара 2008. године, извршено је у складу са Закључком Владе Републике Србије, 05 број 181-11689/2015 од 30. октобра 2015. године, којим је утврђено да ће се ове пензије ванредно ускладити на тај начин што ће се на пензије увећане од 1. јануара 2008. године за проценат усклађивања од 4,21% утврђен Одлуком о усклађивању војних пензија за 2007. годину („Службени војни лист", број 13/2008), применити проценат усклађивања од 6,57% чиме се обезбеђује да укупно усклађивање пензије на месец децембар 2007. године износи 11,06%.

 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је свим корисницима војних пензија, укључујући и кориснике којима је по основу запослења, односно обављања самосталне делатности извршено поновно одређивање старосне пензије, односно члановима њихових породица, у складу са наведеним закључком, доставио обавештење уз које је приложен захтев за исплату разлике пензије по основу ванредног усклађивања закључивањем уговора о вансудском поравнању.

 

Корисницима војних пензија којима је по основу запослења, односно обављања самосталне делатности извршено поновно одређивање старосне пензије, који су закључили уговор о вансудском поравнању, извршена је једнократна исплата разлике пензија по том основу од 1. јануара 2008. године закључно са месецом који претходи месецу поновног одређивања старосне пензије.

 

Наведеним корисницима пензија је донето решење о усклађеном износу пензије почев од 1. јануара 2008. године закључно са датумом који претходи датуму утврђивања новог износа пензије. Од усклађеног износа пензије, који представља затечени номинални износ пензије у смислу члана 257. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, у поновљеном поступку по службеној дужности одређен је нов износ пензије. Право на нови износ пензије је утврђено са даном признавања права по решењу по коме се поступак понавља. На исти начин је поступљено и у случају када је породична пензија остварена након смрти наведених корисника старосне пензије.