Ivo Andric

Ivo Andric

Intesa senior kes
Status Stil

Важни линкови

Ministarstvo Odbrane
Vojska Srbije


Тренутно на мрежи

Imamo 183 gostiju na mreži
Саопштење УВПС у вези са представљањем популације војних пензионера и УВПС
петак, 28 август 2015 12:10
На јавним скуповима у последње време учестално неки појединци и неформалне групе иступају као легитимни представници војних пензионера а и у име Удружења војних пензионера Србије. Чинећи то, злоупотребљавају ad hoc ситуацију, стварајући ружну слику о војнопензионерској популацији.

Тако је недавно група војних пензионера на Отвореним вратима у Републичком фонду ПИО наступила не само у име војнопензионерске популације, већ и име Удружење војних пензионера Србије при чему зато нису имали никакво овлашћење и мандат.

На овај начин злоупотребљава се институција Отворених врата у РФ ПИО.

Отворена врата су концепирана тако да појединци са представницима РФ решавају своја лична питања а не и већ позната „отворена питања“, војних пензионера која су РФ ПИО веома добро позната.

Удружење војних пензионера Србије сматра да Републички фонд ПИО не може да на Отвореним вратима прима представнике мањих група војних пензионера и да са њима решава општа питања, а да при томе не консултује УВПС као репрезентативног представника војнопензионерске популације.

 

Коментари  

 
#4 Vasić 09-09-2015 11:40
Права професионалних војних лица
ОСТВАРИВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА

према прописима о Војсци Србије (примена чл. 21, 30а, 42, 43, 71 и 79 Закона о пензијском и инвалидском осигурању и чл. 82 и 83 Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању)
Законом о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, број 101/10 – у даљем тексту: Закон о изменама и допунама) измењене су и допуњене одредбе Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 - УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09 и 107/09 – у даљем тексту: Закон), којима је утврђен круг осигураника запослених и регулисано подношење пријава података за матичну евиденцију о осигураницима, као и стицање и остваривање права на пензију одређених категорија осигураника под посебним условима. Закон о изменама и допунама примењује се од 1. јануара 2011. године, осим одредаба које се односе на професионална војна лица према прописима о Војсци Србије, које се примењују почев од 1. јануара 2012. године.

У циљу примене наведених одредаба Закона сачињена је Инструкција о стицању и остваривању права на пензију одређених категорија осигураника (примена чл. 42, 43 и 79 Закона о пензијском и инвалидском осигурању), 02 број 181-1573/11 од 1. марта 2011. године, са којом се сагласило Министарство рада и социјалне политике дописом број 011-00-00112/2011-07 од 16. фебруара 2011. године. Такође је, дописом број 011-00-00987/2011-07 од 28. децембра 2011. године, Министарство рада и социјалне политике доставило мишљење о примени појединих одредаба Закона и међународних уговора о социјалном осигурању на професионална војна лица, почев од 1. јануара 2012. године.

Имајући у виду наведене измене и допуне Закона и одредбе закључених међународних уговора о социјалном осигурању, којима је предвиђена њихова примена и на све измене и допуне правних прописа држава уговорница, међународни уговори о социјалном осигурању се примењују и приликом одлучивања по захтевима за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања професионалних војних лица, односно чланова породице у случају њихове смрти поднетим од 1. јануара 2012. године.

С обзиром на специфичности пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника, нема основа за примену одредаба споразума којима је предвиђен прерачун пензије, односно неће се вршити поновно одређивање пензије остварене од датума утврђеног сваким појединим споразумом о социјалном осигурању закљученим са републикама бивше СФРЈ, до дана његовог ступања на снагу, уз урачунавање пензијског стажа навршеног на подручју друге државе уговорнице.

Стаж осигурања професионалних војних лица навршен од 1. јануара 1973. године на територији држава уговорница признаје се у складу са одредбама споразума о социјалном осигурању закљученим са републикама бивше СФРЈ. С обзиром на то да је споразумима регулисано питање признавања стажа осигурања професионалних војних лица навршеног до датума утврђеног сваким појединим споразумом, у случају да је професионално војно лице након тог датума у одређеном периоду било у служби на територији Републике Србије, а да по основу тог стажа није остварило право на пензију, потребно је одлучити по захтеву за остваривање права на пензију по општим прописима и применом споразума о социјалном осигурању.

1. Професионална војна лица према прописима о Војсци Србије

Чланом 1 Закона о изменама и допунама извршена је допуна члана 11 Закона тачком 2а, којом су у категорију осигураника запослених сврстана професионална војна лица према прописима о Војсци Србије.

Професионална војна лица, према члану 9 Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07 и 88/09– у даљем тексту: Закон о ВС), јесу:
1. официр (лице високог образовања, оспособљено за обављање војних дужности, које је у радном односу на неодређено време, односно на одређено време);
2. подофицир (лице најмање средњег образовања, оспособљено за обављање војних дужности, које је у радном односу на неодређено време, односно на одређено време);
3. професионални војник (лице које има најмање основно образовање, које је одслужило војни рок под оружјем или је на други начин војно обучено и које је у радном односу на одређено време ради обављања војних дужности).
Чинови војних лица, утврђени чланом 22, став 1 Закона о ВС, јесу:
1. за професионалног војника – разводник, десетар и млађи водник;
2. за подофицира – водник, старији водник, старији водник прве класе, заставник и заставник прве класе;
3. за официра – у свим родовима и службама: потпоручник, поручник, капетан, мајор, потпуковник, пуковник, бригадни генерал, генерал-мајор, генерал-потпуковник и генерал.
2. Одређене категорије осигураника

Чланом 20 Закона о изменама и допунама измењен је члан 42 Закона, на тај начин што је проширен круг осигураника – запослених који могу под посебним условима остварити право на пензију.

Укључивањем професионалних војних лица све категорије осигураника које могу да остваре право на пензију под посебним условима су, почев 1. јануара 2012. године, обухваћене Законом.

Осигураници који могу да остваре право на пензију под посебним условима су:
1. полицијски службеници – униформисана овлашћена службена лица и полицијски службеници који раде на посебно сложеним, специфичним, односно оперативним пословима;
2. запослени у Министарству спољних послова;
3. припадници Безбедносно-информативне агенције, припадници Војнобезбедносн е агенције и Војнообавештајн е агенције;
4. запослени у Управи за извршење кривичних санкција;
5. овлашћена службена лица Пореске полиције у смислу прописа о пореској администрацији;
6. професионална војна лица према прописима о Војсци Србије и
7. остали полицијски службеници.
Наведене категорије осигураника – запослених могу под посебним условима остварити право на пензију искључиво ако раде на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

У складу са чланом 55 Закона (који је измењен и допуњен чланом 23 Закона о изменама и допунама), запосленом у Министарству унутрашњих послова, припаднику Безбедносно-информативнеаге нције, припаднику Војнобезбедносн е агенције и Војнообавештајн е агенције, запосленом у Министарству спољних послова који ради на одређеним пословима под посебним условима, професионалном војном лицу према прописима о Војсци Србије, запосленом у Управи за извршење кривичних санкција, овлашћеном службеном лицу Пореске полиције, у смислу прописа о пореској администрацији, сваких 12 месеци ефективно проведених на тим пословима рачуна се највише као 16 месеци стажа осигурања, у зависности од тежине ових послова, под условом да су, у складу са чланом 54 Закона, на тим пословима ефективно провели укупно најмање 10 година, односно укупно најмање пет година, ако је утврђена инвалидност.

Изменама члана 55 Закона је, поред постојећег увећања стажа по коефицијенту који износи највише 12/16, предвиђено, као новина, да изузетно, надлежни министар, споразумно са министром надлежним за послове пензијског и инвалидског осигурања, утврђује радна места и послове на којима се запосленом у Министарству унутрашњих послова, цивилном лицу на служби у Војсци Србије и професионалном војном лицу према прописима о Војсци Србије, сваких 12 месеци ефективно проведених на тим пословима рачуна као 18 месеци стажа осигурања. Чланом 75 Закона о изменама и допунама прописано је да ће се акти којима се утврђују ова радна места и послови донети најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама.

На основу члана 55, став 3 и члана 56, став 1 Закона, министар одбране и министар рада и социјалне политике споразумно су донели Правилник о радним местима, односно пословима на којима се професионалним војним лицима, цивилним лицима на служби у Војсци Србије и припадницима Војнобезбедносн е агенције и Војнообавештајн е агенције стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем („Службени гласник РС”, број 86/11), који се примењује од 1. јануара 2012. године.

3. Стицање права на пензију под посебним условима
1) Старосна пензија
а) Законом о изменама и допунама пооштрени су услови за стицање права на пензију под посебним условима прописани чланом 43 Закона, поступним подизањем старосне границе (са 53 на 55 година живота), стажа осигурања (са 20 на 25 година) и времена ефективно проведеног на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (са 10 на 15 година).

Осигураник из члана 42, тач. 1) до 6) Закона стиче право на старосну пензију под следећим кумулативно прописаним условима:
• да му је престало запослење с правом на пензију пре испуњења општих услова за стицање права на старосну пензију прописаних чланом 19 Закона;
• да је навршио најмање 55 година живота;
• да је навршио 25 година стажа осигурања, од чега најмање 15 година ефективно проведених на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, у органу из члана 42 Закона. Прописани услови у погледу навршеног стажа осигурања цене се тако што се узима у обзир, односно сабира стаж осигурања навршен у било којем органу из члана 42 Закона, што је од посебног значаја за осигуранике који су мењали послодавце – органе у којима су радили и
• да је у моменту остваривања права, овлашћено лице, односно запослени из члана 42 Закона.
Наведени услови за стицање права на старосну пензију примењиваће се тек од 2022. године, с обзиром на то да је чланом 73, став 1 Закона о изменама и допунама прописано њихово постепено пооштравање, почев од 2011. године, и то:
ГОДИНА ГОДИНЕ ЖИВОТА СТАЖ ОСИГУРАЊА ЕФЕКТИВНО ПРОВЕДЕНО ВРЕМЕ НА РАДНИМ МЕСТИМА НА КОЈИМА СЕ СТАЖ УВЕЋАВА
2014. 53 године 8 месеци 21 година 4 месеца 11 година 4 месеца
2015. 54 године 21 година 8 месеци 11 година 8 месеци
2016. 54 године 4 месеца 22 године 12 година
2017. 54 године 8 месеци 22 године 6 месеци 12 година 6 месеци
2018. 55 година 23 године 13 година
2019. 55 година 23 године 6 месеци 13 година 6 месеци
2020. 55 година 24 године 14 година
2021. 55 година 24 године 6 месеци 14 година 6 месеци
2022. 55 година 25 година 15 година

ОСТАЛИ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИЦИ
година одласка
у пензију године живота стаж осигурања ефективно проведено време
на радним местима на којима
се стаж увећава
2014. 56 година 4 месеца 25 15
2015. 56 година 10 месеци 25 15
2016. 57 година 4 месеца 25 15
2017. 58 година 25 15
2018. 58 година 8 месеци 25 15
2019. 59 година 4 месеца 25 15
2020. 60 година 25 15


б) Истовремено су за професионална војна лица, полицијске службенике – припаднике специјалних јединица полиције, Безбедносно-информативне агенције, Војнобезбедносн е агенције и Војнообавештајн е агенције, као и остале полицијске службенике, прописани нови посебни услови под којима могу остварити право на старосну пензију.

Наиме, чланом 43, ст. 4 и 5 Закона прописано је да, изузетно, поједини осигураници из члана 42 Закона право на старосну пензију стичу и под следећим условима:
1. подофицир и официр до чина пуковника – када наврши 40 година пензијског стажа и најмање 53 године живота;
2. официр чина пуковника – кад наврши 40 година пензијског стажа и најмање 54 године живота;
3. полицијски службеници – припадници специјалних јединица полиције, припадници Безбедносно-информативне агенције, припадници Војнобезбедносн е агенције и Војнообавештајн е агенције који раде на посебно сложеним, специфичним, односно оперативним пословима – кад наврше најмање 53 године живота и 20 година ефективно проведених на тим пословима.
При одлучивању о праву на пензију својство осигураника из члана 42 Закона утврђује се на основу решења о престанку радног односа и других доказа о раду на одређеним пословима и периоду тог рада.

в) Изузетно, кад то захтевају потребе службе које настају услед организацијско-мобилизацијских промена у Војсци Србије, професионално војно лице стиче право на старосну пензију под следећим кумулативно испуњеним условима:
• да му је престала служба с правом на пензију пре испуњења општих услова за стицање права на старосну пензију прописаних чланом 19 Закона;
• да је навршионајмање 20 година пензијског стажа, од чега најмање 10 година у својству професионалног војног лица и
• да је у моменту остваривања права официр, односно подофицир
Наиме, чланом 82, став 1 Закона о изменама и допунама предвиђено је да 31. децембра 2011. године престају да важе одредбе Закона о Војсци Југославије („Службени лист СРЈ”, бр. 43/94, 28/96, 44/99,3/02 и 37/02 и „Службени лист СЦГ”, бр. 7/05 и 44/05) у делу који се односи на пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника, као и одредбе члана 192, ст. 2, 3 и 4 Закона о ВС, којима је прописан начин одређивања тзв. административне пензије.

Чланом 192, став 1 Закона о ВС прописано је да официру, односно подофициру служба престаје са правом на пензију и пре испуњења општих услова за стицање старосне пензије ако је навршио најмање 20 година пензијског стажа, од чега најмање 10 година у својству професионалног војног лица, ако то захтевају потребе службе које настају услед организацијско-мобилизацијских промена у Војсци Србије на основу овог закона.

Одредба члана 192, став 1 Закона о ВС, којом су прописани услови за стицање права на тзв. административну пензију ће се, према члану 82, став 2 Закона о изменама и допунама, и даље примењивати и престаје да важи са 31. децембром 2014. године.

Војни пензионери корисници старосних пензијa могу поново ући у осигурање без ограничења. Корисници старосних пензија, који су у радном односу провели више од 12 месеци после пензионисања, могу поднети захтев за одређивање новог износа пензије.
2) Инвалидска пензија
Чланом 21 Закона прописано је да инвалидност постоји кад код осигураника настане потпуни губитак радне способности, односно кад код професионалног војног лица настане потпуни губитак способности за професионалну војну службу због промена у здравственом стању проузрокованих повредом на раду, професионалном болешћу, повредом ван рада или болешћу, које се не могу отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом .

У складу са наведеном одредбом Закона, извршене се измене и допуне Правилника о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС”, бр. 59/08, 75/08 – исправка и 24/11 – у даљем тексту: Правилник), а Образац 1 – Предлог за утврђивање инвалидности је замењен новим.

Одговарајући чланови Правилника и тачка 4 Обрасца 1 су допуњени на тај начин што је поред радне способности додата способност за професионалну војну службу.

Вештачење способности за професионалну војну службу врши орган вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, с тим што је, због специфичности професионалне војне службе, изменама и допунама Правилника предвиђено следеће:
• за професионална војна лица, према члану 14, став 3 Правилника, предлог за утврђивање инвалидности на Обрасцу 1 даје председник Више војнолекарске комисије. У новом Обрасцу 1 је поред изабраног лекара алтернативно додат председник Више војнолекарске комисије, који се, за професионална војна лица, сматра изабраним лекаром у смислу члана 94, став 2 Закона;
• орган вештачења, односно орган контроле, сходно члану 5, став 2 Правилника, приликом вештачења инвалидности код професионалних војних лица примењује акт министра надлежног за послове одбране којим су утврђени узроци инвалидности;
• за вештачење медицинских чињеница чији је узрок професионална болест, поред медицинске документације, за професионална војна лица се, према члану 20 Правилника, прилаже и експертиза Института за медицину рада Војномедицинске академије, израђена у складу са актом о утврђивању професионалних болести;
• у случају када се утврди постојање потпуног губитка способности за професионалну војну службу, не одређује се контролни преглед корисника права, јер је, у складу са чланом 96, став 2 Закона, допуном члана 35, став 2 Правилника под тачком 20, предвиђено да се обавезан контролни преглед не одређује у случају када је болест утврђена актом министра надлежног за послове одбране којим су утврђени узроци инвалидности;
• орган вештачења у другостепеном поступку остваривања права, сходно члану 39, став 1 Правилника, вештачи на основу медицинске документације коришћене у првостепеном поступку остваривања права, као и медицинске документације достављене у другостепеном поступку остваривања права, а за професионална војна лица по прибављеном мишљењу Главне војнолекарске комисије.
Правноснажно решење којим је, у смислу члана 93, став 1 Закона, утврђен потпуни губитак способности за професионалну војну службу, доставља се послодавцу – Министарству одбране.

Право на инвалидску пензију утврђује се од првог наредног дана по престанку осигурања, уколико је осигурање престало после датума утврђене инвалидности. Са истим датумом се одређује исплата инвалидске пензије независно од тога када је правноснажно решење о утврђеној инвалидности достављено послодавцу имајући у виду да је чланом 110, став 1, тачка 2) Закона о ВС прописано да официру, односно подофициру престаје служба у Војсци Србије ако се на основу коначне оцене и мишљења надлежног органа здравствене службе утврди да је трајно неспособан за службу у Војсци Србије.

Војни пензионери корисници инвалидских пензијa могу поново ући у осигурање без ограничења.

Корисник инвалидске пензије остварене по основу потпуног губитка способности за професионалну војну службу, не може, због запослења, односно обављања самосталне или пољопривредне делатности, бити, сходно члану 96, став 1 Закона, позван на поновни преглед ради утврђивања промена у стању инвалидности, односно не може му се обуставити исплата инвалидске пензије.
3) Породична пензија
Чланом 15 Закона о изменама и допунама додат је члан 30а, којим је прописано да брачни друг професионалног војног лица према прописима о Војсци Србије које је погинуло за време дејстава, право на породичну пензију стиче без обзира на прописане године живота, под условом да није поново склопио брак, односно, ако има децу, да су деца завршила школовање.

Породична пензија се, сходно члану 71, став 3 Закона, одређује у износу од 100% пензије која би осигуранику припадала у часу смрти. Одређивање породичне пензије у износу од 100% пензије која би осигуранику припадала у часу смрти се врши и у случају када су, поред брачног друга, и деца корисници породичне пензије. Наиме, у том случају се одређује једна породична пензија, која износи 100% пензије умрлог осигураника. Све док је брачни друг корисник породичне пензије, не мења се проценат у коме је она одређена од пензије умрлог осигураника, односно и по престанку права на породичну пензију деци, брачни друг задржава право на породичну пензију одређену у том износу.

Како је, у случају погибије професионалног војног лица за време дејстава, услов за остваривање права на породичну пензију да брачни друг није поново склопио брак, и коришћење породичне пензије, остварене у складу са чланом 30а Закона, условљено је чињеницом несклапања брака. Право на породичну пензију брачног друга, остварену у складу са чланом 30а Закона, престаје поновним склапањем брака, с тим што му припада право на породичну пензију у висини од 70% (ако је једини корисник породичне пензије), ако испуњава услове за њено остваривање по општим прописима, при чему услове треба ценити и са даном престанка права на породичну пензију остварену у складу са чланом 30а Закона. У случају да у моменту престанка права на ту породичну пензију нема навршене прописане године живота, али има навршених 45 година живота, може поднети захтев за остваривање права на породичну пензију кад наврши потребне године живота. Потребно је у решењу којим се признаје право на породичну пензију у складу са чланом 30а Закона навести да ће право остварено по том основу престати у случају поновног склапања брака, односно да се право на породичну пензију може остварити по општим прописима.

Kорисник породичне пензије може ући у осигурање само ако је месечна уговорена накнада нижа од половине износа најниже основице у осигурању запослених, важеће у моменту уплате доприноса.

4. Утврђивање висине права на пензију

1) Чланом 31 Закона о изменама и допунама измењен је и допуњен члан 79 Закона, којим је предвиђен начин утврђивања старосне, односно инвалидске пензије за осигуранике који то право остварују под посебним условима.

Старосна, односно инвалидска пензија се одређује у складу са одредбама члана 61 Закона, а лични бодови утврђују се на начин предвиђен чл. 62 до 70 Закона, с тим што се, изузетно од члана 63, став 1, члана 64, ст. 2 и 3 и члана 65 Закона, за израчунавање годишњег личног коефицијента не узима период од 1. јануара 1970. године, већ период од 1. јануара 1996. године.

Чланом 64 Закона о изменама и допунама предвиђена је допуна члана 238 Закона, у смислу да се за ове осигуранике подаци о пензијском стажу навршеном до 31. децембра 1995. године, као и подаци о променама тих података, уносе у матичну евиденцију о осигураницима, на основу пријаве података о пензијском стажу.

То практично значи да ће се израчунавање годишњег личног коефицијента вршити искључиво на основу зарада, основица осигурања, као и уговорених накнада остварених од 1. јануара 1996. године, односно да се неће узимати у обзир зараде, накнаде зарада односно основице осигурања од 1. јануара 1970. године, што представља значајну новину у односу на решења садржана у ранијим законима, којима је регулисано стицање и остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања појединих категорија осигураника под посебним условима. Пензија је увек обрачунавана и по „општим” и по „посебним” прописима, јер је законом било прописано да се пензија обрачунава по посебним прописима ако је то за осигураника повољније, при чему се повољност обрачуна ценила по службеној дужности.

Износ пензије утврђен на овај начин се увећава за 20% и представља укупан износ пензије за ову категорију осигураника.

Износ пензије обрачунат на начин прописан чланом 79 Закона не може бити већи од износа утврђеног у члану 78 овог Закона, који је измењен чланом 30 Закона о изменама и допунама, на тај начин што је прописано да се највиши износ пензије одређује тако што лични коефицијент не може износити више од 3,8 (уместо досадашњих 4).

Напомиње се да осигураник који у тренутку остваривања права на старосну, односно инвалидску пензију нема својство осигураника из члана 42 Закона, а који је то својство имао у току радног века стиче и остварује право на пензију по општим прописима.

2) Чланом 83 Закона о изменама и допунама прописано је да ће се члан 257 Закона примењивати и на кориснике који су пензије остварили према прописима који су се примењивали на професионална војна лица закључно са 31. децембром 2011. године.

Корисник старосне пензије, остварене по војним прописима до 31. децембра 2011. године, који је по основу запослења на територији Републике, односно обављања самосталне делатности по основу које је био обавезно осигуран на територији Републике био у осигурању најмање годину дана, има право по престанку запослења, односно обављања самосталне делатности на поновно одређивање пензије, које се врши на начин прописан чланом 257 Закона. Напомиње се да није од значаја да ли је корисник пензије остварене по војним прописима имао прекид у осигурању, односно право на поновно одређивање пензије има и корисник који је наредног дана од дана престанка осигурања по основу вршења професионалне војне службе био осигуран по основу запослења, односно обављања самосталне делатности.
 
 
#3 jovan zastavnik 06-09-2015 20:21
Dojciloo potpuno si u pravu ,,,
 
 
#2 Pera 31-08-2015 13:03
Upitajte se vec jednom zasto je to tako.
 
 
#1 Dojčilo 30-08-2015 19:08
Ptice umiru pevajući,
a vojni penzioneri čekajući.
Čekamo: stan od 1991, vanrednu povišicu od 2008 i poziv sv. Petra koji je najizvesniji.
 

Додај коментар